Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Future Environments
Locaties
 • Groningen

Built Environment, major Ruimtelijke Ontwikkeling

Programmabeschrijving

De opleiding Built Environment is een brede ingenieursopleiding die professionals voorbereidt op hun taak de gebouwde omgeving te kunnen ontwerpen, realiseren, gebruiken, onderhouden of beheren.

In de opleiding zijn techniek en constructie, onderzoek en ontwerp en ‘de mens en de omgeving’ in relatie tot de totale gebouwde omgeving vervlochten. De gebouwde omgeving wordt gevormd door de ondergrond, (stedelijke) inrichting, waterbouwkundige werken en gebouwen.
Binnen het professionele domein van de gebouwde omgeving komen steeds vaker complexe technische, maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken centraal te staan. Voor de aankomende professionals in dit domein is het daarom belangrijk dat zij niet alleen specialistische kennis verwerven maar ook een helikopterview ontwikkelen. Studenten in de opleiding leren daarnaast initiatief te nemen, samen te werken, te innoveren en engineeren en toekomstbestendig te ontwikkelen. Ze besteden aandacht aan bestuurlijke en politieke krachtenvelden, nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden rekening met de gevolgen van een ontwerp op de omgeving.

In de major Ruimtelijke Ontwikkeling verdiept de student zich in belangrijke vraagstukken van èn in de leefomgeving. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn: ‘Wat is het effect van klimaatverandering op een wijk of buurt en hoe kunnen we de deze hierop aanpassen?’,  ‘Zijn bevolkingsveranderingen in de zin van krimp of sterke groei nu een zegen of een vloek en welke planningsstrategie kies je?’ , ‘Hoe komen we tot een meer integrale gebiedsontwikkeling bij vraagstukken zoals energie en woningbouw?’ en ‘Op welke wijze kunnen professionals/ingenieurs bijdragen aan meer duurzame, energiebewuste mobiliteit en wat houdt dat in voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van onze leefomgeving?’. Voor deze vraagstukken zoek je met je medestudenten naar ideeën en/of naar ruimtelijk-technische mogelijkheden. En van welke planningsprocessen maak je daarbij gebruik? Hoe creëer je draagvlak voordat je van start gaat? Je streeft hierbij naar een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, gericht op de lange termijn.

Ruimtelijke Ontwikkeling betekent ook visievorming en gericht op de lange termijn. Je rijgt allerlei stukjes informatie, ervaringen, kennis en beelden aan elkaar en maakt daarmee een visie waar we enthousiast van worden, die inspireert en die we met elkaar willen realiseren. 
Het begrijpen van de veranderende omgeving, maatschappelijke dynamiek, beleid en recht, inzetten van het juiste communicatiemiddel, ruimtegebruik en actuele ontwikkelingen daarbinnen zijn onderdelen die in deze major worden benadrukt.
 


Leeruitkomsten

 1. Initiëren en sturen De student signaleert en inventariseert vanuit een helicopterview en een brede marktoriëntatie, voor de maatschappij relevante (project)opgaven. De student is in staat de randvoorwaarden, de eisen en de doelstellingen te formuleren. De student kan het proces beschrijven, bewaken en bijsturen.
 2. Ontwerpen Het ontwerp kan een plan, model, advies, ruimtelijk of technisch ontwerp zijn. De student maakt het ontwerp op basis van een opgesteld programma van eisen, onderzoekt verschillende oplossingen en varianten en maakt een afgewogen keuze.
 3. Specificeren De student maakt een specificatie in verband met het formuleren van ambities, randvoorwaarden en haalbaarheden, zodanig dat dit richting geeft aan het product. De student werkt een ontwerp nader uit, passend bij de gestelde eisen. Deze eisen zijn specifiek voor de beroepsgroep en behelzen de kwaliteitseisen van het op te leveren product.
 4. Realiseren De student brengt een ontwerp tot uitvoering door voorbereiden, handhaven, bewaken en bijsturen van de realisatie. 
 5. Beheren De student maakt een beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van de gerealiseerde kwaliteit.
 6. Monitoren, toetsen en evalueren De student is in staat de opgeleverde resultaten objectief te bewaken en te beoordelen. Aansluitend hierop kan de student aanpassingen en verbetervoorstellen maken en deze inbrengen.
 7. Onderzoeken De student is in staat een vraagstuk te analyseren en de vraag te identificeren. De student kan praktijkgericht onderzoek opzetten en uitvoeren. 
 8. Communiceren en samenwerken  De student brengt beroepsgerichte informatie over naar het beroepenveld, collega’s en de vast te stellen doelgroepen (klanten, opdrachtgevers, betrokkenen). De student is in staat zowel intern als extern te communiceren op een, voor de doelgroep, passende wijze. Communiceren bevat het gehele spectrum waarop informatie ontvangen, gegeven en gedeeld wordt. De student is gericht op samenwerken en constructief afstemmen met betrokkenen en de doelgroepen. 
 9. Managen en innoveren De student geeft richting en sturing aan processen om de doelen te realiseren. De student is zelfsturend en reflectief op het eigen functioneren. De student is proactief, neemt initiatief en kan buiten kaders denken en werken. 

Programma

Built Environment, major Ruimtelijke Ontwikkelingcredits

Jaar 3, minoren 60

 • semester 1 of 2, Majorspecifieke minor 30

  één van de onderstaande onderdelen
  • Minor Urban Regeneration 30

   vrije keuzeruimte
  • Minor Stedenbouw (extern, NHL Stenden) 30

   vrije keuzeruimte
 • semester 1 of 2, Vrije keuze minor 30

  vrije keuzeruimte