Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Laws
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Rechtenstudies
Locaties
 • Groningen

HBO - Rechten

Programmabeschrijving

The Bachelor degree programme Laws comprises a programme of 240 ects (a first-year programme of 60 ects and a main phase programme of 180 ects). 
The degree programme comprises a major and a minor. The major is composed of compulsory and elective units. The minor may be chosen by the student and allows him or her to specialise in a chosen field or to broaden his/her generic or subject-specific knowledge and skills. The programme is practice-oriented: a work placement (30 ects) and other practical components form an essential and compulsory part of this programme, as does a thesis project (30 ects).
 
Graduates of the Bachelor programme Laws are multi-disciplined legal Bachelors. They possess an enterprising and inquisitive attitude, are trained to deal with ethical dilemmas and have an extensive knowledge of (inter)national law. Graduates are qualified to apply their knowledge and skills in practical situations in which legal aspects play a major part.

Leeruitkomsten

Analyseren
 • De student brengt van een complexe juridische praktijksituatie en/of een open probleemstelling waarbij meerdere actoren een rol spelen, de feiten in kaart, maakt daarbij een ordening op juridische relevantie, formuleert van daaruit de rechtsvragen en kan deze schriftelijk en/of mondeling beantwoorden en verantwoorden
 • De student werkt op methodisch verantwoorde wijze door een onderzoek te ontwerpen met behulp van theoretische inzichten, resultaten van bestaand onderzoek, relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • De student voert onderzoek uit met behulp van toepassing van onderzoeksmethoden en -technieken binnen een setting van praktijkgericht juridisch onderzoek
 • De student analyseert onderzoeksresultaten en formuleert op basis daarvan conclusies en aanbevelingen
 • De student verantwoordt alle gemaakte keuzes op gebied van bronnengebruik, onderzoeksmethoden en -technieken
 • De student bespreekt de kwaliteiten en beperkingen van het onderzoek en geeft inzicht in de doorwerking daarvan op de uitkomsten/aanbevelingen van uitgevoerd onderzoek.
Adviseren
 • De student achterhaalt door samenspraak met de opdrachtgever en andere relevante actoren de complexe juridische vraag
 • De student rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen schriftelijk in een adviesrapport
 • De student laat in het adviesrapport de te maken keuzes zien en beveelt een of meerdere oplossingen of oplossingsrichtingen aan, rekening houdend met alle relevante aspecten, zoals belangen, kwaliteit, efficiëntie, haalbaarheid, kosten, normen en waarden.
Belangen behartigen
 • De student analyseert tegenstrijdige belangen op meerdere niveaus
 • De student beoordeelt welke rol hij kan aannemen om de belangen van de cliënt of organisatie zo goed mogelijk te behartigen, rekening houdend met effectiviteit en ethische aspecten
 • De student past de gekozen rol toe en verantwoordt de gekozen handelswijze
 • De student kiest welke rol hij aanneemt in het adviestraject om de belangen van de cliënt of organisatie zo goed mogelijk te behartigen, rekening houdend met effectiviteit en ethische aspecten.
Beslissen
 • De student stelt zelfstandig de rechtspositie vast en benoemt de rechtsgevolgen in een complexe praktijksituatie
 • De student neemt een besluit op basis van afweging van belangen van meerdere partijen en andere betrokkenen
 • De student verantwoordt hoe hij het besluit heeft genomen en hoe de belangen zijn gewogen.
Organiseren
 • De student houdt rekening met verschillende belangen binnen een organisatie en met de belangen van de omgeving waarin een organisatie opereert en incorporeert die in zijn handelswijze
 • De student werkt samen met professionals van andere disciplines
 • De student reflecteert op en onderzoekt eigen normen, waarden en overtuigingen in de samenwerking met anderen
 • De student stelt een juridisch projectdossier samen
 • De student werkt adequaat binnen de digitale systemen van de organisatie
 • De student plant en bewaakt termijnen en onderneemt acties die daaruit voortvloeien
 • De student past de wet- en regelgeving rondom projectdossiers correct toe
 • De student verantwoordt de toegankelijkheid, juistheid, volledigheid en overdraagbaarheid van het projectdossier.
Innoveren
 • De student anticipeert op veranderingen in wet- en regelgeving
 • De student betrekt relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hierbij
 • De student maakt de gevolgen inzichtelijk voor de eigen organisatie
 • De student levert een bijdrage die een waardevolle toevoeging is aan de praktijk vanuit een onderzoekende en ondernemende houding,  hiermee profileert de student zich in de organisatie
 • De student levert een actuele en relevante bijdrage aan organisatieveranderingen die betrekking hebben op de positie van de jurist of op juridische werkprocessen, deze bijdrage sluit aan bij de vraag van de opdrachtgever en de stakeholders.

Programma

HBO - Rechtencredits

Jaar 4 HBO - Rechten 60