Vak: Stage HBO-ICT credits: 29

Vakcode
ITVB18STG
Naam
Stage HBO-ICT
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
29
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
H.H. Stadman
Werkvormen
  • Action learning
  • Probleem gestuurd onderwijs
  • Stage, werk
  • Supervisie
Toetsen
  • Stage - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:

- analyseert een passend probleem en de bijbehorende oplossing ervan of omschrijft een passende kans en de uitwerking ervan voor de stageverlenende organisatie op basis van ingewonnen en verzamelde bedrijfsinformatie.
- formuleert een passende onderzoeksstrategie- en methode en voert het onderzoek correct uit volgens Researchtheorie en -richtlijnen.
- past relevante theorieën toe om het probleem op te lossen of de kans voor de stageverlenende organisatie te verzilveren op basis van die bestudeerde theorieën.
- formuleert een passend advies, gericht op de oplossing van het probleem of op het verzilveren van de kans voor de stageverlenende organisatie, op basis van theorie over adviseren, op basis van theorie over probleemanalyse en op basis van de resultaten van gemaakte tussenproducten.
- creëert een relatief complex en innovatief beroepsproduct op basis van de probleemstelling van de stage.
- stelt een onderbouwde keuze op voor de te gebruiken methodiek(en) en legt uit hoe die/deze methodiek(en) correct gehanteerd wordt/worden op basis van bestudeerde methodieken.
- evalueert het gemaakte beroepsproduct tegen de gestelde kwaliteitseisen verstrekt door de opdrachtgever.
- schrijft een verzorgd, zakelijk en goed gestructureerd stagerapport in correct Nederlands, conform de voorschriften in de Schrijfwijzer HBO-ICT en Het Groene Boekje.
- evalueert in hoeverre de geformuleerde stagedoelstellingen zijn gerealiseerd op basis van de POP-doelstellingen ten behoeve van de stage.
 

Inhoud

Het accent ligt bij de 3e-jaars stage op de verdere ontwikkeling van de student als ICT-professional op HBO-niveau. Daarbij wordt een grote mate van zelfstandigheid en verdieping verwacht. In de stage wordt meer aandacht gevraagd voor het toepassen van methoden, technieken en concepten. De student toont zijn onderzoekend vermogen aan door een beperkt onderzoek uit te voeren in één van de projectfasen van zijn/haar stage.
De stage wordt ingevuld door een expliciet geformuleerde, ICT-gerelateerde opdracht uit te werken, onder begeleiding van een ICT-professional van de stageverlenende organisatie in Nederland. De student maakt een beroepsproduct dat een bijdrage levert aan de oplossing van een bedrijfsprobleem.
De begeleiding heeft het karakter van supervisie; de eigen inbreng van de student is belangrijk. Er wordt over de opdracht gerapporteerd in de vorm van een stageverslag. Daarnaast reflecteert de student op de van te voren gedefinieerde persoonlijke leerdoelen in de vorm van een reflectieverslag.
De stage vormt een belangrijke voorbereiding op de afstudeeropdracht.

De student bewijst tijdens de stage de volgende HBO-ICT-brede competenties op niveau 2 (afhankelijk van de betreffende major):
- Analyseren:
De student analyseert een deel van een systeem, applicatie en/of business architectuur, zo veel mogelijk rekening houdend met de onderlinge samenhang van deze drie lagen. Hierbij gebruikmakend van de juiste standaarden en methodieken.     
- Adviseren:
De student adviseert over een deel van een systeem, applicatie en/of business architectuur, zo veel mogelijk rekening houdend met de onderlinge samenhang van deze drie lagen. Hierbij gebruikmakend van de juiste standaarden en methodieken en passend bij de context.  
- Ontwerpen:
De student (her)ontwerpt een deel van een systeem, applicatie of business architectuur, zo veel mogelijk rekening houdend met de onderlinge samenhang van deze drie lagen. Hierbij gebruikmakend van de juiste standaarden en methodieken en passend bij de context.        
- Realiseren:
De student realiseert een deel van een nieuw/vernieuwd bedrijfsproces of een deel van een informatiesysteem of een informatieproduct, passend bij de context.
- Projectmatig werken:
De student toont aan planmatig aan de stage te hebben gewerkt.       
- Schriftelijke communicatie.
De student schrijft een verzorgd, zakelijk en goed gestructureerd stagerapport en een reflectieverslag. De student gebruikt daarbij correct taalgebruik.
- Onderzoekend vermogen:
De student voert op adequate en navolgbare wijze een eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit ter onderbouwing van een fase of een deel van de opdracht.
 
De invulling (van het niveau) per competentie is tenslotte afhankelijk van de specifieke major waarin de student studeert.
 

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT