Vak: Afstudeeropdracht credits: 30

Vakcode
ACVB21ASO1C
Naam
Afstudeeropdracht
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. Heijink
Werkvormen
 • Afstudeeropdracht
Toetsen
 • Afstudeeropdracht - Overige toetsing

Leeruitkomsten

PI model Competentie Leeruitkomst
Leeruitkomst 1
Mijn PI – de witte bol
Professioneel vakmanschap
 1. De student heeft  zijn PI ontwikkeld door zich bewust te zijn van zijn eigen kennis, kunde en kwaliteiten in relatie tot zijn toekomstige beroep en legt daarover mondeling en schriftelijk verantwoording af. Hij weet wat hij kan en kent zijn ontwikkelpunten en heeft een ontwikkelplan .
Leeruitkomst 2  
 1. Student toont zijn eigen professionele identiteit door:
Wij - team, organisatie, maatschappij

Ik – als professional
Professioneel vakmanschap
Verantwoord handelen
 • visie te tonen op eigen rol/ toegevoegde waarde voor de (internationale) maatschappij, de eigen afstudeerorganisatie en het eigen afstudeerteam. Dit doet hij door visie te tonen op de rol van startbekwaam financieel professional op het gebied van (multidisciplinair) effectief samenwerken, persoonlijk leiderschap en het hebben van een ondernemende houding.
Wij - team, organisatie, maatschappij

Ik – als professional
Professioneel vakmanschap
 • professioneel vakmanschap te tonen binnen de eigen afstudeerorganisatie en het eigen afstudeerteam gericht op kwaliteitsverbetering van het eindresultaat. Dit doet hij door het tonen van en te reflecteren op eigen kennis en kunde, ICT geletterdheid, duurzaamheid, mondelinge en schriftelijke communicatie gericht op advies en professionele meningsvorming.
Ik – als professional
 
Onderzoekend vermogen
 
 • met  onderzoekend vermogen zelfstandig in een financieel economische context oplossingen/ keuzes bij praktijkvragen te verantwoorden voor de eigen afstudeerorganisatie en afstudeerteam met oog voor de (internationale) maatschappelijke context.
Ik – als professional
 
Verantwoord handelen
 
 • zich te positioneren en profileren als verantwoord handelende financial gericht op de kwaliteit van zijn eigen werk binnen de eigen afstudeerorganisatie en het afstudeerteam met oog voor de interculturele/ (internationale) maatschappelijke context, rekening houdend met de codes van de beroepsgroep, waarbij de student in staat is te reflecteren op zijn professioneel kritische houding.

Inhoud

Inhoud

De afstudeeropdracht bestaat uit het onderstaande:
 • Het verrichten van een praktijkgericht onderzoek (in een duo/individueel);
 • Het opstellen van een PI portfolio (individueel);
 • Assessment (individueel)
Onderzoeksopdracht:
De student toont onderzoekend vermogen door zelfstandig een onderzoek uit te voeren, waaruit blijkt dat de student aan alle beoordelingscriteria uit het beoordelingsprotocol voldoet. Het onderzoek resulteert in een adviesrapport voor een opdrachtgever, met eventueel één of meerdere beroepsproducten, waarbij de problematiek op de inhoudelijke werkgebieden van de opleiding ligt. 
De student past hierbij verschillende onderzoekstechnieken toe.
  
Assessment Professionele Identiteit
De student schrijft zijn ‘startverhaal’ als beginnend financieel professional met bijbehorende bewijzen als input op het eindassessment. De student neemt deel aan een assessment over zijn professionele identiteit. De student toont aan hoe hij als startend financieel professional verantwoord handelt en dat hij over professioneel vakmanschap beschikt. Bovenstaande elementen zijn vervolgens onderwerp van gesprek in het assessment. Daarnaast wordt de student bevraagd op het door hem uitgevoerde onderzoek waarbij gemaakte keuzes, onderbouwing en verantwoording en kwaliteit van de adviezen onderwerpen zijn die aan bod komen. 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance