Vak: Overall Accountancy Toets credits: 7

Vakcode
ACVB21OAT1A
Naam
Overall Accountancy Toets
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
7
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Dijkstra-Nicolai
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Overall Accountancy Toets - zitting 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum
 • Overall Accountancy Toets - zitting 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student is in staat
 
(A&A)
 • de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen
 • om bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie.
 • de beroepsreglementering ter zake van fraude en ongebruikelijke transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen
 • voor een jaarrekeningcontrole de van toepassing zijnde beroepsreglementering met betrekking tot het proces van cliënt-/opdracht(her)acceptatie toe te passen
 • voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de relevante kennis van de entiteit en zijn omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing, te verzamelen om vervolgens de bedrijfs-, accountantscontrole-, inherente-, interne beheersings- en detectierisico's te beschrijven en in te schatten en de materialiteit te bepalen
 • voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de invloed van de informatietechnologie op de entiteit incl. haar processen, systemen en governance (waaronder ERP, cloud computing, big data, networking, privacy, social media, reporting software) te beschrijven en te analyseren alsmede de gevolgen te bepalen voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden, waaronder de daarbij te hanteren methoden en technieken (zoals audit software)
 • op basis van de geïdentificeerde risico’s voor een jaarrekeningcontrole de werkzaamheden te bepalen, vast te leggen in een controleprogramma en uit te voeren teneinde voldoende en toereikende controle-informatie te verkrijgen
 • voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de volgende specifieke activiteiten uit te voeren:
evalueren van transacties met verbonden partijen;
evalueren van gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode;
evalueren van de continuïteit van de entiteit;
optreden als groepsaccountant respectievelijk als accountant van een groepsonderdeel;
gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors en deskundigen;
evalueren van het bestuursverslag;
evalueren in hoeverre de jaarrekening overeenkomstig de geldende verslaggevingsregels is opgemaakt en een getrouw beeld geeft
 • voor een jaarrekeningcontrole, op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren aan opdrachtgever en stakeholders
 • naar aanleiding van zijn controlewerkzaamheden relevante aandachtspunten te vertalen naar verbeterpunten voor de organisatie van de opdrachtgever en deze mondeling en schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever (inclusief de organen belast met governance)
(FA)
 • de uitgangspunten van de financiële verslaggeving toe te passen en te beoordelen, waaronder de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de onderscheiden posten van de balans en winst- en verliesrekening, zoals neergelegd in de Nederlandse wetgeving en de conceptuele raamwerken van de RJ en IASB
 • de doelstelling en inhoud van de voor de financiële verslaggeving relevante waardebegrippen, waaronder begrippen die voortkomen uit de financieringstheorie, te doorgronden en toe te passen
 • de aanvaardbaarheid van de belangrijkste schattingselementen in de financiële verslaggeving te beoordelen
 • de toelichting als onderdeel van de jaarrekening te beoordelen op juistheid en toereikendheid met inachtneming van de wet- en regelgeving
 • te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een naamloze of besloten vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de normen zoals deze zijn begrepen in de Nederlandse wetgeving inzake de jaarrekening en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor grote en middelgrote rechtspersonen
 • de regels van kapitaalbescherming uit te leggen en te beoordelen of deze regels op de juiste wijze zijn toegepast in een jaarrekening van een naamloze en besloten vennootschap
 • de eisen te beschrijven die voor een naamloze en besloten vennootschap van toepassing zijn bij het opmaken en openbaar maken van financiële informatie op basis van het Burgerlijk Wetboek
 • de onderlinge samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening, het overzicht totaalresultaat en het kasstroomoverzicht te doorgronden
 • om in bijzondere situaties zoals onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten, latente belastingen en overnames, verschillende alternatieven m.b.t. de verantwoording van transacties en gebeurtenissen af te wegen en hierover te adviseren
 • de doelstellingen en gevolgen van het jaarrekeningenbeleid van de ondernemingsleiding zoals earnings management en off balance financiering te benoemen en te betrekken in de oordeelsvorming over de jaarverslaggeving
 • met gebruikmaking van ratio-analyse een jaarrekening te analyseren om risico’s vanuit het gezichtspunt van een aandeelhouder of kredietverschaffer te benoemen en daarover te rapporteren aan de ondernemingsleiding
 • het bestuursverslag, waaronder niet-financiële informatie, te beoordelen op juistheid en toereikendheid met inachtneming van wet- en regelgeving en in het licht van de informatiebehoeften van stakeholders
(ICAIS)
 • de grondslagen, de theorieën en de modellen die nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse, het bepalen van de informatiebehoefte, het inrichten van de administratieve processen, het ontwerpen van de daarbij behorende interne beheersingsmaatregelen, het ontwerpen en beheren van de bestuurlijke informatieverzorging, alsmede de daarmee samenhangende IT, te beschrijven respectievelijk te beoordelen
 • een systeem van risicomanagement- en beheersing, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering, de betrouwbaarheid van de verslaggeving en het voldoen aan wet- en regelgeving, in te richten en te evalueren alsmede vanuit deze doelstellingen voor de organisatie relevante interne beheersingsrisico’s (in het bijzonder interne controle risico’s m.b.t. financiële informatie) te benoemen
 • een analyse van de informatiebehoeften van een organisatie uit te voeren, die noodzakelijk is voor het besturen en beheersen van de dat is voldaan aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving organisatie, het afleggen van verantwoording daarover en om vast te stellen
 • te beoordelen in welke mate de bestuurlijke informatieverzorging en de administratieve processen van een organisatie voorzien in betrouwbare en relevante informatie voor:
het besturen en beheersen van de organisatie waaronder het uitoefenen van bewaringscontrole;
het afleggen van verantwoording;
het vaststellen dat voldaan is aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving (compliance)
 • een systeem van preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelen te ontwerpen en te beoordelen voor verschillende processen en typen organisaties, rekening houdend met kenmerken van de controleomgeving zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en regelgeving en governancestructuur
 • de verschijningsvormen binnen het IT-infrastructuur-, IT-applicatie-, IT-management- en het IT-strategiedomein te benoemen, te onderscheiden, respectievelijk te beoordelen
 • een sluitend geheel van IT-controls te ontwerpen en te beschrijven om risico’s (waaronder het risico van cybercrime) op het terrein van de betrouwbaarheid van de verslaggeving, de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de naleving van relevante wet- en regelgeving te mitigeren
 • helder en eenduidig de gevolgde gedachtegang en de verrichte werkzaamheden bij het beoordelen van opzet, bestaan en werking van het systeem van interne beheersing vast te leggen
 • naar aanleiding van gesignaleerde onvolkomenheden in het systeem van interne beheersing te adviseren over mogelijke verbeteringen
 • in het kader van interne beheersing, en meer specifiek de interne controle m.b.t. financiële informatie, een ontwerp aangaande de toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bediscussiëren respectievelijk hierover te adviseren aan bestuur en toezichthoudend orgaan

Inhoud

De module 'Overall Toets' bestaat uit een aantal vakken uit P1 en P2 (en in P3 en P4) en bereidt de student voor op de landelijke Overall Toets (OAT) die wordt afgenomen bij alle hogescholen die een opleiding Accountancy aanbieden. De totale cursus die voorbereidt op de OAT bestaat uit ICAIS 2 en 3, A&A3, FA3 en OAT uit 2 perioden. Ook de kennis opgedaan bij MAC3 en Corparate Tax Law is bruikbaar bij de OAT.

Met de geïntegreerde cases van de OAT leert de student vraagstukken te benaderen vanuit de optiek van de controlerend accountant. De accountant is deskundig op drie hoofdgebieden: Externe Verslaggeving (Financial Accounting), Bestuurlijke informatieverzorging (Internal Control and Accounting Information Systems) en Leer van de Accountantscontrole Auditi & Assusurance).

Over de aangeboden casus worden vragen gesteld met als uitgangspunt de controle van de jaarrekening van het geschetste bedrijf. De drie ondersteunende vakken hierbij geven de aanknopingspunten voor onder andere de volgende vragen:  hoe de jaarrekening ingericht moet worden en welke alternatieven de opsteller van de jaarrekening daarbij heeft, hoe de accountant gebruik kan maken van de administratieve organisatie en interne beheersing bij de controle (of juist niet) en hoe de accountant zelf de controle aanpakt, inclusief de regelgeving die daarbij geldt. Ook is ethisch handelen een belangrijk onderdeel in deze cursus.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance