Vak: Audit & Assurance 1 credits: 5

Vakcode
ACVH17AA1A
Naam
Audit & Assurance 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
D.S. van Heukelem-Kock
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • Audit & Assurance 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

1. De student is in staat om de ontstaansgeschiedenis van het beroep te verwoorden, als ook de vraag naar en aanbod van assurancediensten vanuit gangbare theorieën te beschrijven respectievelijk te verklaren. 
2. De student is in staat om  de verwachtingen van de opdrachtgever en gebruikers van de opdracht te onderkennen, de spanningsvelden tussen de verschillende belanghebbenden te identificeren, de belangen van de opdrachtgevers en het publiek af te wegen, hierop te reflecteren en bij de besluitvorming te betrekken.
3. De student is in staat het (inter)nationale institutioneel kader voor de beroepsuitoefening, bestaande uit relevante wet- en regelgeving en de rol en verantwoordelijkheden van relevante actoren, te beschrijven respectievelijk kritisch te becommentariëren en de mogelijke civiel-, tucht-, bestuurs- en strafrechtelijke gevolgen van niet-naleving te onderkennen 
4. De student is in staat om de kwaliteitsbeheersingsprocedures op opdrachtniveau te beschrijven en toe te passen, met inbegrip van de documentatieverplichtingen.
5. De student is in staat om  het Stramien voor assurance-opdrachten uit te leggen, in een casuspositie toe te passen en kritisch te becommentariëren.
6. De student is in staat om voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de relevante kennis van de entiteit en zijn omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing, te verzamelen om vervolgens de bedrijfs-, accountantscontrole-, inherente-, interne beheersings- en detectierisico's te beschrijven en in te schatten en de materialiteit te bepalen. 
7. De student is in staat om voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de volgende specifieke activiteiten uit te voeren:
 • Evalueren van transacties met verbonden partijen
 • Evalueren van gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode en evalueren van de continuïteit van de entiteit (wordt afgedekt in jaar 4)
 • Optreden als groepsaccountant respectievelijk als accountant van een groepsonderdeel (wordt afgedekt in jaar 4)
 • Gebruik maken van de werkzaamheden van interne auditors en deskundigen
 • Evalueren van het bestuursverslag (wordt afgedekt in jaar 4)
 • Evalueren in hoeverre de jaarrekening overeenkomstig de geldende verslaggevingsregels is opgemaakt en een getrouw beeld geeft  
8. De student is in staat om voor een jaarrekeningcontrole, op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren aan opdrachtgever en stakeholders. 

Inhoud

Bij dit studieonderdeel maakt de student kennis met een belangrijk onderdeel van de  werkzaamheden van de accountant, namelijk het controleren van jaarrekeningen. Deze werkzaamheden staan ook centraal bij de integrale opdracht. Er wordt ingegaan op onderwerpen als het aanvaarden van opdrachten en de regels die hierbij horen. Verder krijgt de student een inleiding op de controlemethoden en technieken van de accountant en de NV COS (Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden). De kennis opgedaan bij het onderdeel Audit & Assurance 1 heeft de student nodig voor de integrale opdracht.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance