Vak: Internal Control & Accounting Information Systems 1 credits: 5

Vakcode
ACVH17ICA1A
Naam
Internal Control & Accounting Information Systems 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.H. Groot Rouwen
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • ICAIS 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student  is in staat om de grondslagen, de theorieën en de modellen die nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse, het bepalen van de informatiebehoefte, het inrichten van de administratieve processen, het ontwerpen van de daarbij behorende interne beheersingsmaatregelen, het ontwerpen en beheren van de bestuurlijke informatieverzorging, alsmede de daarmee samenhangende IT, te beschrijven respectievelijk te beoordelen. 
 2. De student  is in staat om een systeem van risicomanagement- en beheersing, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering, de betrouwbaarheid van de verslaggeving en het voldoen aan wet- en regelgeving, in te richten en te evalueren alsmede vanuit deze doelstellingen voor de organisatie relevante interne beheersingsrisico’s (in het bijzonder interne controle risico’s m.b.t. financiële informatie) te benoemen. 
 3. De student is in staat om een analyse van de informatiebehoeften van een organisatie uit te voeren, die noodzakelijk is voor het besturen en beheersen van de organisatie, het afleggen van verantwoording daarover en om vast te stellen dat is voldaan aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving. 
 4. De student is in staat om een systeem van preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelen te ontwerpen en te beoordelen voor verschillende processen en typen organisaties, rekening houdend met kenmerken van de controleomgeving zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en regelgeving en governancestructuur.  
 5. De student is in staat om informele beheersingsmechanismen te identificeren en hun effectiviteit te beoordelen voor verschillende processen en typen organisaties, rekening houdend met kenmerken van de controleomgeving zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en regelgeving en governancestructuur.  
 6. De student is in staat om een sluitend geheel van IT-controls te ontwerpen en te beschrijven om risico’s (waaronder het risico van cybercrime) op het terrein van de betrouwbaarheid van de verslaggeving, de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de naleving van relevante wet- en regelgeving te mitigeren. 
 7. De student  is in staat om de geschiktheid te bepalen van de voor de managementinformatie en externe verslaggeving gehanteerde analyse- en rapportagetools (zoals XBRL/SBR), alsmede de betrouwbaarheid van de opgeleverde gegevens te beoordelen en hierover te adviseren. 
 8. De student is in staat om vanuit het perspectief van corporate governance de werking van het systeem van interne controle met betrekking tot financiële informatie en de eventuele risico’s en gevolgen te beschrijven respectievelijk te evalueren.
 9. De student is in staat om in het kader van interne beheersing, en meer specifiek de interne controle m.b.t. financiële informatie, een ontwerp aangaande de toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bediscussiëren respectievelijk hierover te adviseren aan bestuur en toezichthoudend orgaan. 
 10. De student is in staat om de invloed van bedrijfsethiek, als element van de beheersingsomgeving, op de werking van het systeem van interne controle m.b.t. financiële informatie te kunnen benoemen respectievelijk kritisch te becommentariëren. 

Niveau 1 & 2

Inhoud

De student kan op basis van een bedrijfsbeschrijving van een minder complexe dienstverlenende onderneming de administratieve organisatie ontwerpen van de beschreven onderneming waarin de volgende onderdelen zijn verwerkt:
 • Typologie
 • Steunpunten
 • Attentiepunten
 • Functiescheidingen
 • Begrotingen en tarieven
 • Automatiseringsaspecten
 • Richtlijnen voor de directie
 • Beschrijving per functioneel proces
 • Interne controlemaatregel per functioneel proces
De student kan in een complexe geautomatiseerde omgeving beschrijven welke maatregelen noodzakelijk zijn om continuïteit, juistheid en volledigheid van de gegevensverwerking en gegevensopslag te waarborgen.
De student kan een analyse maken van de informatiebehoefte van de directie op operationeel niveau.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance