Vak: Integrale opdracht AC: De controle credits: 5

Vakcode
ACVH17IO2B
Naam
Integrale opdracht AC: De controle
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.H. Groot Rouwen
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Opdracht
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • IO2B: De controle - Overige toetsing

Leeruitkomsten

1. De student is in staat om voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de invloed van de informatietechnologie op de entiteit incl. haar processen, systemen en governance (waaronder ERP, cloud computing, big data, networking, privacy, social media, reporting software) te beschrijven en te analyseren alsmede de gevolgen te bepalen voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden, waaronder de daarbij te hanteren methoden en technieken (zoals audit software). 
2. De student is in staat om op basis van de geïdentificeerde risico’s voor een jaarrekeningcontrole de werkzaamheden te bepalen, vast te leggen in een controleprogramma en uit te voeren teneinde voldoende en toereikende controle-informatie te verkrijgen.  
3. De student is in staat om bij de uitvoering van een jaarrekeningcontrole te schetsen welke data-analyse en/of procesmining technieken beschikbaar zijn en welke statistische hypothesetoetsen en schattingsmethoden kunnen worden toegepast bij de uitvoering van de opdracht. 
4. De student is in staat om  bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie. 
5. De student is in staat om voor een jaarrekeningcontrole, op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren aan opdrachtgever en stakeholders. 
6. De student is in staat om naar aanleiding van zijn controle-werkzaamheden relevante aandachtspunten te vertalen naar verbeterpunten voor de organisatie van de opdrachtgever en deze mondeling en schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever.
7. De student is in staat om  te beoordelen in welke mate de bestuurlijke informatieverzorging en de administratieve processen van een organisatie voorzien in betrouwbare en relevante informatie voor:
- het besturen en beheersen van de organisatie waaronder het uitoefenen van bewaringscontrole;
- het afleggen van verantwoording;
- het vaststellen dat voldaan is aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving (compliance). 
8. De student is in staat om de mogelijkheden van moderne data-analysetechnieken bij het toepassen van de risicoanalyse, het beoordelen van bestuurlijke informatieverzorging, de administratieve processen en het systeem van interne beheersing te beschrijven en deze technieken effectief te hanteren. 
9. De student is in staat om helder en eenduidig de gevolgde gedachtegang en de verrichte werkzaamheden bij het beoordelen van opzet, bestaan en werking van het systeem van interne beheersing vast te leggen. 
10. De student is in staat om naar aanleiding van gesignaleerde onvolkomenheden in het systeem van interne beheersing te adviseren over mogelijke verbeteringen.  
11. De student is in staat om te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een kleine vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk) dan wel in overeenstemming met fiscale grondslagen.  
12. De student is in staat om op basis van de wet- en regelgeving inzake winst uit onderneming (inkomstenbelasting), vennootschaps-belasting en  fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren respectievelijk kritisch te becommentariëren.  
13. De student is in staat om de verschillende vormen van toezicht door de belastingdienst, de rol die de fiscaal dienstverlener speelt bij ‘cooperative compliance’ en de functie van een Tax Control Framework te beschrijven. + de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen. (A&A 5a) 
14. De student is in staat om bij fiscale vraagstukken ethische en juridische kwesties te signaleren, de belangen van de betrokken stakeholders daarbij af te wegen en op grond daarvan professioneel te handelen.  
15. De student is in staat om de relevantie van big data te onderkennen en grote hoeveelheden data met behulp van software en statistische methoden en technieken te analyseren. 
16. De student is in staat om mogelijkheden tot 20. manipulatie met statistiek te onderkennen. 
17. De student is in staat om de inrichting en structuur van de (geautomatiseerde) comptabele verwerking van consolidaties van concerns en de comptabele verwerking van waarderingsmethoden van deelnemingen te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren. 

 
 

Inhoud

Bij dit studieonderdeel maakt de student kennis met de werkzaamheden van de controlerende accountant. In de rol van assistent-accountant geeft de student invulling aan de jaarrekeningcontrole van een organisatie. De student doorloopt de verschillende controlefasen. De bevindingen van de uitgevoerde controle werkt de student in groepsverband en brengt de student uit in de vorm van een adviesmemo en een verantwoordingsdocument voor het dossier.
 
Door het uitvoeren van deze opdracht in semester 2B krijgt de student een goed beeld van de werkzaamheden van de accountant in de controlepraktijk.
Naast de workshops, trainingen en studylabs zijn de in het semester aangeboden vakken van belang om de integrale opdracht goed te kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van de opdracht dient de student echter ook zelf informatie te verzamelen door middel van literatuuronderzoek en het interviewen van de opdrachtgever.
 

 
 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance