Vak: Integrale opdracht 3B; MKB advies credits: 5

Vakcode
ACVH18IO3B
Naam
Integrale opdracht 3B; MKB advies
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A. Boelkens
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • MKB advies - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
  • het (inter)nationale institutioneel kader voor de beroepsuitoefening, bestaande uit relevante wet- en regelgeving en de rol en verantwoordelijkheden van relevante actoren, beschrijven respectievelijk kritisch becommentariëren en de mogelijke civiel-, tucht-, bestuurs- en strafrechtelijke gevolgen van niet-naleving onderkennen
  • het systeem van toezicht en kwaliteitsbeheersing van de beroepsuitoefening op beroeps- en organisatieniveau beschrijven respectievelijk evalueren
  • de waarde van een organisatie dan wel een bedrijfsonderdeel bepalen gebruikmakend van een gangbare op de situatie toegesneden waarderingsmethodiek
  • financiële positie en strategie van een organisatie schetsen respectievelijk beoordelen door middel van bijvoorbeeld scenarioanalyse en gevoeligheidsanalyse
  • een financieringsvoorstel maken respectievelijk beoordelen na afweging van verschillende mogelijke (hybride) financieringsvormen, rekening houdend met de eisen van potentiële vermogensverschaffers.
  • verschillende, zowel univariate (beschrijvende) als multivariate, vormen van toetsen van hypothesen en uitvoeren van schattingen beschrijven en toepassen
  • binnen een fictieve casus op grond van van tevoren uitgedachte financiële scenario's een adviesgesprek voeren volgens de behandelde theorie, in een rollenspel waarbij de docent de rol van advies-ontvangende MKB-ondernemer speelt.

Inhoud

Bij de module MKB Advies ga je in groepjes een accountantspraktijk oprichten. Daarbij zijn de groepsleden de eigenaren / leidinggevenden van de accountantspraktijk en moet rekening worden gehouden met de kwaliteitseisen die aan een accountantspraktijk worden gesteld. Na een paar weken dient zich de eerste klant aan die vragen heeft op het gebied van financiering en waardering.

Belangrijkste onderwerpen en vaardigheden die in deze module worden getoetst zijn op het gebied van kwaliteitsbeheersing in de accountancy, financiering, economie, statistiek en recht. Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt een verdieping gevraagd van de theorie die wordt behandeld bij de vakken financiering en recht die in dit blok worden aangeboden. Aan het einde van het blok is een adviesgesprek gepland met de klant over één van de uitgevoerde opdrachten. 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance