Vak: IT in de Accountantspraktijk credits: 5

Vakcode
ACVH18IT1C
Naam
IT in de Accountantspraktijk
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
N.A. ten Kate
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Hoorcollege
 • Opdracht
 • Werkcollege
Toetsen
 • IT in de Accountantspraktijk - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 1. De student kande eigenheid van de verschillende vormen van beroepsuitoefening (zoals internal en operational auditors, overheidsaccountants, forensisch accountants, IT-auditors, financieel professionals) te onderkennen en van elkaar te onderscheiden. 
 2. voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de invloed van de informatietechnologie op de entiteit incl. haar processen, systemen en governance (waaronder ERP, cloud computing, big data, networking, privacy, social media, reporting software) te beschrijven en te analyseren alsmede de gevolgen te bepalen voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden, waaronder de daarbij te hanteren methoden en technieken (zoals audit software). 
 3. bij de uitvoering van een jaarrekeningcontrole te schetsen welke data-analyse en/of procesmining technieken beschikbaar zijn en welke statistische hypothesetoetsen en schattingsmethoden kunnen worden toegepast bij de uitvoering van de opdracht.  
 4. de grondslagen, de theorieën en de modellen die nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse, het bepalen van de informatiebehoefte, het inrichten van de administratieve processen, het ontwerpen van de daarbij behorende interne beheersingsmaatregelen, het ontwerpen en beheren van de bestuurlijke informatieverzorging, alsmede de daarmee samenhangende IT, te beschrijven respectievelijk te beoordelen.  
 5. de verschijningsvormen binnen het IT-infrastructuur-, IT-applicatie-, IT-management- en het IT-strategiedomein te benoemen, te onderscheiden, respectievelijk te beoordelen. 
 6. de gevolgen van veranderingen in de IT-infrastructuur, de IT-applicaties, het IT-management en de IT-strategie, voor de betrouwbaarheid van de verslaggeving, voor de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en voor de naleving van relevante wet- en regelgeving, te signaleren respectievelijk uit te leggen. 
 7. een sluitend geheel van IT-controls te ontwerpen en te beschrijven om risico’s (waaronder het risico van cybercrime) op het terrein van de betrouwbaarheid van de verslaggeving, de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de naleving van relevante wet- en regelgeving te mitigeren. 
 8. de geschiktheid te bepalen van de voor de managementinformatie en externe verslaggeving gehanteerde analyse- en rapportagetools (zoals XBRL/SBR), alsmede de betrouwbaarheid van de opgeleverde gegevens te beoordelen en hierover te adviseren. 
 9. de mogelijkheden van moderne data-analysetechnieken bij het toepassen van de risicoanalyse, het beoordelen van bestuurlijke informatieverzorging, de administratieve processen en het systeem van interne beheersing te beschrijven en deze technieken effectief te hanteren. 
 10. door middel van business process management de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen van een organisatie te schetsen respectievelijk te bediscussiëren.  
 11. aan de hand van geëigende systeemontwikkelings- en analysetechnieken, rekening houdend met de eisen op het gebied van betrouwbaarheid, efficiency, compliance en governance, het ontwerp van een informatiesysteem van een organisatie te schetsen respectievelijk te ontwerpen. 
 12. in concrete casussituaties op grond van de uitkomst van steekproeven zelfstandig te rapporteren over het percentage fouten in de populatie en te komen tot een weloverwogen oordeel over deze populatie. 
 13. de relevantie van big data te onderkennen en grote hoeveelheden data met behulp van software en statistische methoden en technieken te analyseren. 
 14. mogelijkheden tot manipulatie met statistiek te onderkennen. 

Inhoud

In dit vak module wordt aandacht besteed aan de invloed van IT op de werkzaamheden van de accountant, vanuit het oogpunt van zowel de controle- als de adviesfunctie. Zowel de automatisering van klanten als het gebruik van geautomatiseerde tools door de accountant zelf zullen aan de orde komen. Een breed scala van onderwerpen komt hierbij aan bod:

 1. De invloed van IT op de accountantscontrole van de accountant;
 2. Het beoordelen van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking (IT Audit);
 3. Risicoanalyse;
 4. Het gebruik van diverse tools door de accountant bij de analyse van data in het kader van zowel de accountantscontrole als de adviesfunctie;
 5. Statische methodes en technieken die gebruikt kunnen worden bij de analyse van data;
 6. SBR/XBRL
 7. Recente ontwikkelingen op het terrein van de ICT, voor zover van belang voor de accountant, zoals privacy, e-commerce, informatiebeveiliging.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance