Vak: Audit & Assurance 3 credits: 3

Vakcode
ACVH19AA3A
Naam
Audit & Assurance 3
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Dijkstra-Nicolai
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Audit & Assurance 3 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student is in staat;
 
(A&A)
 • de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen
 • om bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie.
 • de beroepsreglementering ter zake van fraude en ongebruikelijke transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen
 • voor een jaarrekeningcontrole de van toepassing zijnde beroepsreglementering met betrekking tot het proces van cliënt-/opdracht(her)acceptatie toe te passen
 • voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de relevante kennis van de entiteit en zijn omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing, te verzamelen om vervolgens de bedrijfs-, accountantscontrole-, inherente-, interne beheersings- en detectierisico's te beschrijven en in te schatten en de materialiteit te bepalen
 • voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de invloed van de informatietechnologie op de entiteit incl. haar processen, systemen en governance (waaronder ERP, cloud computing, big data, networking, privacy, social media, reporting software) te beschrijven en te analyseren alsmede de gevolgen te bepalen voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden, waaronder de daarbij te hanteren methoden en technieken (zoals audit software)
 • op basis van de geïdentificeerde risico’s voor een jaarrekeningcontrole de werkzaamheden te bepalen, vast te leggen in een controleprogramma en uit te voeren teneinde voldoende en toereikende controle-informatie te verkrijgen
 • voor een jaarrekeningcontrole, conform de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de volgende specifieke activiteiten uit te voeren:
evalueren van transacties met verbonden partijen;
evalueren van gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode;
evalueren van de continuïteit van de entiteit;
optreden als groepsaccountant respectievelijk als accountant van een groepsonderdeel;
gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors en deskundigen;
evalueren van het bestuursverslag;
evalueren in hoeverre de jaarrekening overeenkomstig de geldende verslaggevingsregels is opgemaakt en een getrouw beeld geeft
 • voor een jaarrekeningcontrole, op basis van de uitgevoerde werkzaamheden, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren aan opdrachtgever en stakeholders
 • naar aanleiding van zijn controlewerkzaamheden relevante aandachtspunten te vertalen naar verbeterpunten voor de organisatie van de opdrachtgever en deze mondeling en schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever (inclusief de organen belast met governance)

Inhoud

Audit & Assurance 3 in periode 1 en in periode 2 (als onderdeel van OAT) van jaar 4 van de studierichting AC  is onderdeel van de OAT-cursus. De basis voor A&A 3 is in jaar 2 en 3 gelegd via ICAIS (BIV),A&A 1 en 2 en IT in de accountantspraktijk.
De onderwerpen die deze jaren behandeld zijn worden herhaald, aangevuld en uitgediept, met name door het bestuderen van de controlestandaarden (NV COS). De Handleiding Regelgeving Accountancy speelt bij A&A 3 en in de OAT een belangrijke rol. 
Aan de hand van theorievraagstukken en cases oefent de student vraagstukken over de betreffende onderwerpen. Onderwerpen die worden uitgediept zijn onder andere de wettelijke regelingen die gelden voor accountants zoals de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) en de Verordening inzake Onafhankelijkheid. Andere belangrijke onderwerpen zijn materialiteit, risico-analyse, verklaringen, fraude en Controle van posten en processen. Voor al deze onderwerpen zijn de betreffende controlestandaarden de basis.

Diepgaande kennis van de onderwerpen behandeld bij het onderdeel A&A 3 is het kenmerkende onderdeel van de opleiding Bachelor-Accountancy.  Daarnaast moet de bachelor accountancy een grondige kennis hebben van de vakgebieden Financial Accounting (externe verslaggeving) en Internal Control and Accounting Information Systems (bestuurlijke informatieverzorging). Voor de toekomstige RA's en AA's zijn de kennis van en het kunnen toepassen van de gedragscode en de vaktechnische regels erg belangrijk.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance