Vak: Corporate Tax Law credits: 5

Vakcode
ACVH19CTL1A
Naam
Corporate Tax Law
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
K. Reitsma
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Corporate Tax Law - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student leert
FISC-1:  de belangrijkste elementen van de vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en formeel belastingrecht te onderkennen teneinde de fiscale gevolgen en risico’s van feiten en gebeurtenissen te beschrijven respectievelijk te beoordelen.
FISC-2a: op basis van de wet- en regelgeving inzake winst uit onderneming (inkomstenbelasting), loonheffing, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren respectievelijk kritisch te becommentariëren.
FISC-5:  de verschillende vormen van toezicht door de belastingdienst, de rol die de fiscaal dienstverlener speelt bij ‘cooperative compliance’ en de functie van een Tax Control Framework te beschrijven
FISC-8:  vraagstukken inzake internationaal en Europees belastingrecht, waaronder ook de transfer pricing-problematiek, te identificeren en te verwoorden.
FISC-9:  bij fiscale vraagstukken ethische en juridische kwesties te signaleren, de belangen van de betrokken stakeholders daarbij af te wegen en op grond daarvan professioneel te handelen.

Inhoud

De cursus zal zich vooral richten op het onderkennen van de fiscale gevolgen en risico’s van feiten en gebeurtenissen met betrekking tot de omzet- en loonbelasting. Daartoe hoort ook het berekenen van de belastinggevolgen. Ook worden de belangrijkste elementen van de overdrachtsbelasting behandeld.
Verder is er aandacht voor internationale regelgeving rondom belastingheffing, toezicht door de belastingdienst en toepassing van het 'at arm's lengt principle'.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance