Vak: Internal Control & Accounting Information Systems 3 credits: 3

Vakcode
ACVH19ICA3C
Naam
Internal Control & Accounting Information Systems 3
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Dijkstra-Nicolai
Werkvormen
 • Opdracht
Toetsen
 • ICAIS 3 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

(ICAIS)
 • de grondslagen, de theorieën en de modellen die nodig zijn voor het uitvoeren van de risicoanalyse, het bepalen van de informatiebehoefte, het inrichten van de administratieve processen, het ontwerpen van de daarbij behorende interne beheersingsmaatregelen, het ontwerpen en beheren van de bestuurlijke informatieverzorging, alsmede de daarmee samenhangende IT, te beschrijven respectievelijk te beoordelen
 • een systeem van risicomanagement- en beheersing, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering, de betrouwbaarheid van de verslaggeving en het voldoen aan wet- en regelgeving, in te richten en te evalueren alsmede vanuit deze doelstellingen voor de organisatie relevante interne beheersingsrisico’s (in het bijzonder interne controle risico’s m.b.t. financiële informatie) te benoemen
 • een analyse van de informatiebehoeften van een organisatie uit te voeren, die noodzakelijk is voor het besturen en beheersen van de dat is voldaan aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving organisatie, het afleggen van verantwoording daarover en om vast te stellen
 • te beoordelen in welke mate de bestuurlijke informatieverzorging en de administratieve processen van een organisatie voorzien in betrouwbare en relevante informatie voor:
het besturen en beheersen van de organisatie waaronder het uitoefenen van bewaringscontrole;
het afleggen van verantwoording;
het vaststellen dat voldaan is aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving (compliance);
 • een systeem van preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelen te ontwerpen en te beoordelen voor verschillende processen en typen organisaties, rekening houdend met kenmerken van de controleomgeving zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en regelgeving en governancestructuur
 • de verschijningsvormen binnen het IT-infrastructuur-, IT-applicatie-, IT-management- en het IT-strategiedomein te benoemen, te onderscheiden, respectievelijk te beoordelen
 • een sluitend geheel van IT-controls te ontwerpen en te beschrijven om risico’s (waaronder het risico van cybercrime) op het terrein van de betrouwbaarheid van de verslaggeving, de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de naleving van relevante wet- en regelgeving te mitigeren
 • helder en eenduidig de gevolgde gedachtegang en de verrichte werkzaamheden bij het beoordelen van opzet, bestaan en werking van het systeem van interne beheersing vast te leggen
 • naar aanleiding van gesignaleerde onvolkomenheden in het systeem van interne beheersing te adviseren over mogelijke verbeteringen
 • in het kader van interne beheersing, en meer specifiek de interne controle m.b.t. financiële informatie, een ontwerp aangaande de toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bediscussiëren respectievelijk hierover te adviseren aan bestuur en toezichthoudend orgaan
 

Inhoud

ICAIS 3 in jaar 4 is onderdeel van de cursus die aan het einde van periode 4.2 of 4.4 wordt afgesloten met de Over All toets.
Het onderdeel ICAIS van de OAT is een voortzetting van ICAIS / BIV uit het eerste, tweede, derde jaar (IT audit) en vierde jaar (ICAIS 2) van de opleiding AC. Uitgangspunt voor BIV in jaar 4 zijn inrichtingsvraagstukken: hoe ziet de ideale administratieve organisatie eruit voor een beschreven huishouding met een bepaalde typologie en waar gegeven risico's spelen. In het vierde jaar wordt dit in het grotere kader van beheersing van organisaties geplaatst en uitgebreid met adviesvraagstukken en specifieke vragen over informatiebehoeften van gegeven functionarissen uit de huishouding. 
De student werkt voor dit studieonderdeel een aantal casussen uit op niveau 3.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance