Vak: Management Accounting & Control 3 credits: 5

Vakcode
ACVH19MAC3C
Naam
Management Accounting & Control 3
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
K.A. Duursma
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Management Accounting & Control 3 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
 1. Informele beheersingsmechanismen identificeren en hun effectiviteit beoordelen voor verschillende processen en typen organisaties, rekening houdend met kenmerken van de controleomgeving zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en regelgeving en governancestructuur.
 2. Beargumenteren respectievelijk beoordelen of het Management Accounting & Control systeem de invoering en de realisatie van de strategie en het bedrijfsmodel ondersteunt. 
 3. Financiƫle en niet-financiƫle accountingmaatstaven (waaronder kritieke succesfactoren en strategische variabelen) ontwikkelen om besluitvorming te ondersteunen en het effect van beslissingen te meten.
 4. Op basis van de bestaande of alternatieve prestatiemaatstaven mogelijke aanpassingen in de huidige strategie en het bedrijfsmodel van de onderneming identificeren respectievelijk hiervoor voorstellen formuleren.
 5. Een prestatiemeetsysteem van een organisatie beschrijven gericht op het meten van de bijdrage van de medewerker in relatie tot de bedrijfsdoelen.
 6. Typen budgetten, budgetteringsprocessen, evaluatieprocessen en verantwoordelijkheidscentra in samenhang ontwikkelen respectievelijk beoordelen om besluitvorming te ondersteunen.
 7. Beschrijven van de gevolgen en het gebruik als strategisch instrument van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en het toepassen in een casus. 

Inhoud

Het vakgebied Management Accounting en Control (MAC) bestaat uit het vakgebied Management Accounting en Management Control. Bij MAC1 en MAC2 is veel aandacht besteed aan Management Accounting. Bij MAC3 ligt de nadruk meer op het vakgebied Management Control. Hierbij gaat het om het bereiken van de organisatiedoelen en het beheersen van een organisatie.

Het vernieuwde COSO ERM raamwerk uit 2017 wordt toegelicht en de student krijgt zicht op de betekenis van de relatie tussen strategievorming, prestatie- en risicomanagement.

Het model van Merchant wordt toegelicht en met behulp van dit model kan de student in case-situaties herkennen welke controls wel of niet aanwezig zijn en welke effecten de bestaande controls hebben.

De student krijgt inzicht in de betekenis van CSRD in het kader van strategisch instrument en de (on)mogelijkheden op gedrag van werknemers. 

De student krijgt inzicht in de betekenis van budgettering voor control in organisaties en het effect van budgetteringssystemen op (management)gedrag.

De student kan de aangereikte kennis en theorie binnen een breder perspectief plaatsen en toepassen ondernemingen en organisaties.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance