Vak: Bedrijfseconomie credits: 2

Vakcode
CEVH3BEC
Naam
Bedrijfseconomie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
E.H.G. Feringa
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Bedrijfseconomie - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
21st-century skills:
 • Doorzettingsvermogen
 • Commercieel bewustzijn
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan:
 • Investeringsprojecten en de daarbij behorende cashflows beschrijven;
 • Investeringsprojecten beoordelen op basis van periodewinst en cashflow, rekening houdend met tijdvoorkeur;
 • Beoordelen of leasing een alternatief is voor de aankoop van duurzame productiemiddelen;
 • Een balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegroting opstellen;
 • Een jaarverslag bestaande uit de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichtingen), het directieverslag en overige lezen en interpreteren;
 • Diverse kengetallen berekenen zoals de rentabiliteits-, de solvabiliteits- en de liquiditeitskengetallen;
 • De financiële structuur van een onderneming beoordelen aan de hand van de berekende kengetallen (ratioanalyse).

Inhoud

Niveau:
Gevorderd
 
Inhoud:
Bedrijfseconomie houdt zich bezig met het economisch handelen in en door bedrijfshuishoudingen. Bedrijfseconomie is voor de beroepen waarvoor de opleiding CE in het Instituut voor Marketing Management opleidt, een belangrijk instrument bij het nemen van verantwoorde en weldoordachte (marketing)beslissingen. Immers alle (marketing) beslissingen hebben weer financiële gevolgen.
Zo moet men op verantwoorde wijze kunnen beslissingen welke investeringen voor de komende jaren moeten worden gedaan om de geformuleerde (strategische)doelstellingen te bereiken.
Voor het nemen van zulke strategische (marketing)beslissingen voor m.n. de lange termijn (zie IOP) is het van groot belang om te kunnen bepalen wat de financiële consequenties zijn van de te maken marketingkeuzes voor bijvoorbeeld de cashflows (liquiditeit), de resultaten (verlies en winstrekening) etc. Ook moet men alternatieve investeringsmogelijkheden tegen elkaar kunnen afwegen. Om met de duurzame productiemiddelen te kunnen werken zal men uiteindelijk ook moeten investeren in de bijbehorende vlottende activa (werkkapitaal).
Een gevaar voor een organisatie is geen inzicht te hebben in de financiële positie van zichzelf maar ook niet in die van de concurrent of zakenpartner. De wetgever heeft middels de publicatieplicht van het jaarverslag gezorgd dat deze informatie wel beschikbaar is. Het jaarverslag bestaat uit de jaarrekening met daarin de balans plus resultatenrekening en toelichtingen, directieverslag en overige (zoals o.a. de accountantsverklaring).
Vervolgens kan aan de hand van het jaarverslag de financiële structuur van de onderneming worden beoordeeld. Deze financiële structuur van een onderneming wordt bepaald door de omvang en de samenstelling van de investeringen in de productiemiddelen en de wijze waarop in de daaruit voortvloeiende vermogensbehoefte is voorzien. Aan de hand van de balans en de resultatenrekening kan een aantal kengetallen worden berekend dat samen inzicht geeft in de financiële structuur van de onderneming en dus ook inzicht in de mogelijke consequenties voor de marketingfunctie.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course

Instapvoorwaarden:
Voldoende kennis van Bedrijfseconomie (o.b.v. leerjaar 1 en 2).