Vak: Integratie trede 10 periode AB credits: 5

Vakcode
DNVA22IN10AB
Naam
Integratie trede 10 periode AB
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
R. de Haan
Werkvormen
Toetsen

Leeruitkomsten

Creërend vermogen:
De student is in staat zelfstandig betekenis te geven aan artistiek werk.

Ambachtelijk vermogen:
De student past instrumentele basisvaardigheden en kennis op aanwijzing van derden toe binnen de opleidingscontext. 

Onderzoekend en reflectief vermogen:
De student komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren, stelt eigen en andermans werk volgens de aangedragen kaders ter discussie en kan onder begeleiding inzichten omzetten in handelen. 

Vermogen tot groei en ontwikkeling:
De student kent eigen sterke en zwakke punten, absorbeert informatie, ideeën en oplossingen van docenten en professionals uit het vakgebied om deze vervolgens te gebruiken binnen de opleidingscontext.

Ondernemend en organiserend vermogen:
De student kan onder begeleiding van derden aangedragen opdrachten en eigen ambities effectief vormgeven binnen de opleidingscontext en heeft handelingsalternatieven om problemen op te lossen.

Communicatief vermogen:
De student verwoordt en legitimeert informatie, ideeën en oplossingen van derden uit het vakgebied doelgericht en kan dit met medestudenten gebruiken binnen de opleidingscontext.

Vermogen tot samenwerking:
De student werkt samen met derden en draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een artistiek product of proces binnen de opleidingscontext.

Inhoud

Praktijkdomein: in dit domein maken de studenten kennis met hun toekomstige werkveld. Studenten doen praktijkervaring op door middel van podiumpraktijkstages en domeinoverstijgende projecten op een niveau dat past bij de studiefase waarin de student zich bevindt. In trede 9 wordt dit domein gecombineerd met domeinonderdelen Praktijk uit de opleiding Hbo- Bachelor Docent Dans en maakt de student kennis met de praktijk van het lesgeven.

Creatieve en Educatieve Praktijk (CEP) uitsluitend in trede 9
Hierbij worden creatie, educatie en leidinggeven samengebracht in een onderwijssituatie

Creatieve Ontwikkeling
Creatieve Ontwikkeling heeft als doel de student te leren creatieve producten te ontwikkelen waaronder het ontwerpen van choreografieën, ontwerpen van teksten en het produceren van andere verschillende performing arts producten. Dit is een domeinoverstijgend onderdeel.en wordt niet getentamineerd.

MEDI Praktijk uitsluitend in trede 9
MEDI Praktijk biedt mogelijkheden de verworven theoretische aspecten van het onderwijsproces in praktijk te brengen binnen het reguliere basis-en voortgezet onderwijs.

Theater Praktijkstages
Theater Praktijkstages bieden mogelijkheden om als uitvoerend kunstenaar, deels zelfstandig, deels onder supervisie podium- en werkveldervaring op te doen.

Project ArtCore (ADEP)
Dit is een examenonderdeel. Het omvat een Performing Arts project waarin de studenten aan de hand van een thema, samen met hun coach, een presentatie c.q. Performing Arts project maken en ervaring krijgen in ondernemen en creëren.

Project “I”
Het Project “I” vindt vroeg in trede 9 plaats en heeft een oriënterende en samenwerkende doelstelling.

Project Integratie/IWP
Bij het Project Integratie wordt onder leiding van diverse choreografen/regisseurs een product uitgevoerd, waarbij verschillende domeinen geïntegreerd zijn tot een samenhangend geheel. Hierbij ligt het accent op verbindingen leggen tussen Onderwijs, Onderzoek en Werkveld (IWP).

Repertoire
Bij domeinonderdeel Repertoire, wordt het Repertoire van LMIPA of uit het Performing Arts werkveld ingestudeerd en gerepeteerd.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts