Vak: Verbinden credits: 10

Vakcode
ENDH22VER
Naam
Verbinden
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
F.P.A. van Haperen
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Verbinden - Opdracht

Leeruitkomsten

 

Module 4.3 Duurzaam ondernemen

EVL 2 Verbinden duurzaam ontwerpen en - ondernemen 

De student verbindt een duurzaam ontwerp met een duurzaam businessmodel, integraal gericht op resultaten op de ‘triple bottom line’ (People, Planet & Profit); In het verbinden wordt gebruik gemaakt van onderhandelingen en duurzaam inkopen en wordt rekening gehouden met juridische randvoorwaarden. 

 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

1 Duurzaam Ondernemen  

 

Weging 

40% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student motiveert een duurzaam proces/productontwerp op betekenis voor maatschappij, het netwerk, de eigen organisatie en het eigen handelen en werkt de consequenties hiervan uit in een duurzaam businessmodel.  

Toetsvorm 

groepsopdracht 

Toetsmoment  

einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Zijn de juiste omgevingsvariabelen bepaald?   

Is de impact duidelijk en eenduidig vastgelegd voor People, Planet & Profit, rekening houdend met stakeholders? 

Zijn de instrumenten op een juiste wijze uitgewerkt?   

Is er een juiste relatie gelegd tussen de instrumenten en de impact?  

 

 

Minimaal oordeel deeltentamen 

5,5 

 

EVL:  

Verbinden 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

2 Recht 

Weging 

20% 

De leeruitkomst behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student beschrijft op basis van welke activiteiten en/of processen het gekozen te verduurzamen proces of product voldoet aan de juridische (zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke) vereisten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Toetsvorm 

Individuele opdracht 

Toetsmoment 

Tijdens module 

Indicatoren/ beoordelingscriteria 

 

Onderbouwing van Europese uitgangspunten en daaruit voortvloeiende nationale juridische verplichtingen inzake duurzame ontwikkeling van het bedrijf die van belang zijn voor het te verduurzamen proces of product. Hierbij gaat het bij de juridische verplichtingen zowel om privaatrechtelijke als om publiekrechtelijke verplichtingen. 

Keuze en beschrijving van de activiteiten en/of processen m.b.t. het gekozen te verduurzamen proces of product dat voldoet aan de juridische vereisten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 

EVL:  

Verbinden 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

 

3 Inkoop 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

 

De student toont vanuit een breed (technisch)bedrijfskundig perspectief aan waar de inkooporganisatie en -processen van een organisatie kunnen verbeteren, aansluitend bij het duurzaam businessmodel voor die organisatie.

 

Toetsvorm 

Schriftelijk tentamen. 

Toetsmoment 

Tijdens module 

Indicatoren/ beoordelingscriteria 

 

 

Voldoende kennis van tactische en operationele inkooporganisatie en -processen.
 
In voldoende mate in staat zijn om kwantitatieve analyses van de inkoopaspecten te maken. 
 
Voldoende kennis m.b.t.de gevolgen van duurzaam ondernemen op de inkooporganisatie en het inkoopproces. 
 
 

Minimaal oordeel  

 

 5,5 

 

EVL:  

Verbinden 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

 

4 Onderhandelen 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst 

De student toont in praktische onderhandelingssituaties aan op basisniveau een vaardig onderhandelaar te zijn en grip te houden op de onderhandeling.  

Toetsvorm 

Deelname workshop met reflectieverslag 

Toetsmoment 

Tijdens module 

Indicatoren/ beoordelingscriteria 

 
 

 

Effectief zijn: in structureren, op inhoud en prijs, in de werkrelatie en in probleemoplossing. 

 
Door effectief te zijn onder druk en spanning, in sturing van het eigen gedrag en flexibel in de stijl van onderhandelen.  
 
Voldoende mate van reflectie op eigen handelen.  
 
 
 
 

 

Minimaal oordeel  

 

  voldoende 

Inhoud


 
M4.3 Duurzaam ondernemen 

 
Waar gaat de module over? 

Het economisch denken komt voort uit het industriële tijdperk en heeft veel vooruitgang gebracht op het gebied van onderwijs, mensenrechten en materiële welvaart en doet dat in delen van de wereld nog steeds. Maar het economisch denken is ook steeds minder pas, omdat het een levensstijl in stand houdt die er vanuit gaat dat de opbrengsten voor het individu zijn, terwijl een groot deel van de lasten op de maatschappij afgewend kunnen worden. 

Een omslag maken naar een ander tijdperk is lastig, want we hebben geen idee hoe dat tijdperk eruit ziet. Dat wisten we trouwens aan het begin van het industriële tijdperk ook niet. Tijdperken zijn pas achteraf te benoemen. Toch is er een groeiend besef dat onze huidige manier van werken wordt ingehaald door de ontwikkelingen op het gebied van technologie, ecologie en demografie. Onze manier van werken en denken moet worden aangepast op die toekomstige ontwikkelingen. Dat moet op praktisch alle maatschappelijke terreinen gebeuren, maar in deze module gaat het om duurzaam ondernemen en - ontwerpen.  

Het duurzaam ontwerpen is van belang in de projectopdracht die de student krijgt, om een product of bedrijfsproces zodanig te herontwerpen dat het duurzaam wordt. 
Het duurzaam ondernemen is van belang in het duurzaam businessmodel dat de student gaat ontwerpen.  
 
Duurzaam ondernemen en daarmee dus duurzaam ontwerpen, gaat hierbij uit van drie principes: 

 • We kunnen niet voortgaan op de huidige weg, waarop we geen rekening houden met de belangen van toekomstige generaties. 
  De term duurzaamheid wordt algemeen gebruikt om de verplichting aan te geven om in het heden te leven op een manier die de toekomst niet in gevaar brengt. Een duurzaam ontwerp en/of proces kan steeds opnieuw worden gebruikt of uitgevoerd zonder negatieve milieueffecten of hoge kosten voor wie dan ook. 

 • Instituties zijn belangrijk. 
  De wereld van vandaag wordt niet alleen vormgegeven door individuen, maar vooral door netwerken van bedrijven, overheidsinstellingen  en andere organisaties. Individuele acties worden via netwerken doorgegeven over de hele planeet. Er is dus mondiale verbinding tussen het individu en instituties.  

 • Elke werkelijke verandering komt voort uit nieuwe manieren van denken en kijken. Dit is al door Einstein aangegeven toen hij stelde dat “We geen problemen kunnen oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee we deze problemen hebben gecreëerd”. 

Deze drie principes vormen het geraamte van deze module. Steeds moet de student in oplossingen terug naar deze drie principes: is er sprake van een kringloop zonder afval, wat betekent dit voor het (mondiale) netwerk en is mijn manier van oplossen oud of nieuw denken? 

 

Wat gaat de student doen? 
In het project vragen we de student om een product of proces uit de eigen organisatie duurzaam te herontwerpen. Het gaat er daarbij om dat er inzicht ontstaat in alle aspecten die bij het denken over duurzaamheid aan de orde komen: keten denken, transitiemanagement, ecologische voetafdruk, strategie van waardecreatie, regelgeving en duurzaam inkopen om maar een aantal aspecten te noemen.  

Het uitgangspunt is dat de student functioneert als duurzaam ondernemer en in deze rol is hij/zij een belangrijke schakel in het proces van duurzame ontwikkeling. De student kan keuzes maken met grote gevolgen voor het businessmodel. De student  ontwikkelt daarom het bij het verduurzaamde product of proces horende businessmodel.  

 

Wat kan de student aan het eind van deze module? 
1. Projectmatig Duurzaam Ontwerpen:  
De student presenteert projectuitkomsten als onderbouwde en praktische adviezen om een bestaand product of proces te kunnen verduurzamen.  
2. Verbinden duurzaam ontwerpen en – ondernemen: 
De student verbindt het hierboven genoemd product- of procesontwerp zodanig met een duurzaam businessmodel dat het proces of product bijdraagt aan zowel sociale, ecologische en economische aspecten (People, Planet & Profit).  
3. Het inzicht in de professionele vaardigheden is vergroot.  
De student kan tijdens en na de uitvoering van een project reflecteren op de gevolgen van de projectuitvoering en op uw eigen rol in het project. De student toont hiermee specifiek zijn/haar ontwikkeling op de competenties Adviseren, Managen en Professionaliseren aan.  

School(s)

 • Instituut voor Engineering