Vak: Keuze Product Concept credits: 10

Vakcode
ENDP17PKPC
Naam
Keuze Product Concept
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
F.P.A. van Haperen
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Digitale Informatietechniek 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Economie - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Elektrotechniek - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Rapporteren - Opdracht
  • Wiskunde 1a - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Wiskunde 1b - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 
 

Module 1. Productontwikkeling 

EVL: Keuze product concept 
De student toetst aan de hand van technische en bedrijfskundige criteria verschillende alternatieve concepten aan het PVE en maakt hiermee een onderbouwde keuze voor een productconcept en vertaalt dit productconcept in technische en bedrijfskundige oplossingen voor het uiteindelijke product 

 

EVL: 

 Keuze product concept 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

I Digitale Informatietechniek 1 

Weging 

30% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student typeert de elementaire werking en de belangrijkste hedendaagse toepassingen van digitale techniek, besturing en computersystemen. 

De student past in kleine opdrachten de elementaire werking toe van digitale elektronica, getalstelsels en manieren om informatie te coderen in binaire codes, computersystemen en computernetwerken. 

Toetsvorm 

Opdrachten en tentamen   

Toetsmoment  

Tijdens en einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Benoemen en onderscheiden van verschillende soorten computersystemen en computernetwerken (kenmerkende eigenschappen/technieken), het weergegeven van informatie in verschillende talstelsels en/of representaties en het uitvoeren van conversies en rekenkundige bewerkingen. 
 

Uitleggen van werking van elementaire digitale elektronica (poorten, geheugenelementen, samengestelde combinatorische en sequentiële schakelingen), het samenstellen van eenvoudige combinatorische schakelingen uitgaande van waarheidstabellen of Booleaanse formules en aangeven hoe informatie in analoog formaat op verschillende manieren omgezet kan worden naar digitaal formaat en vice versa. 

Beschrijven van de opbouw en elementaire werking van een computersysteem volgens de Von Neuman architectuur op hardware en instructieniveau. 

Benoemen en uitleggen van elementaire communicatiemedia eigenschappen, transporttechnieken, protocolfuncties en de rol van communicatie.

Benoemen van toepassingen, eigenschappen en opbouw van al dan niet gedistribueerde digitale besturingen. 

Minimaal oordeel  

5,5 

EVL: 

Keuze product concept 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

II Economie 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student toont via een berekening de gevolgen aan van de in het productconcept aanwezige kostensoorten voor de kostprijs van het uiteindelijk product.   

 De student maakt in het berekenen van de gevolgen voor de kostprijs van het uiteindelijke product gebruik van het onderscheid tussen vaste en variabele kosten en tussen directe en indirecte kosten. 

De student geeft m.b.v. financiële kengetallen aan welke gevolgen de investeringen m.b.t. de productontwikkeling hebben voor de financiële structuur van de onderneming. 

Toetsvorm 

tentamen 

Toetsmoment 

tijdens blok 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De in een productconcept aanwezige kostensoorten zijn via een juiste berekening omgezet in de kostprijs van het uiteindelijk product.   

In de berekening van de kostprijs is gebruik gemaakt van het onderscheid tussen vaste en variabele kosten en directe en indirecte kosten.  

Minimaal oordeel  

5,5 

 

EVL: 

Keuze product concept 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

III Wiskunde 1a 

Weging 

10% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

 

De student werkt zonder gebruik te maken van een rekenmachine rekenkundige en eenvoudige wiskundige opgaven uit.  
 

Toetsvorm 

tentamen 

Toetsmoment 

Tijdens blok 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Zonder gebruik te maken van een rekenmachine: 

- Rekenen met gehele getallen, breuken, machten, wortels en letters.

- Factoren buiten de haakjes halen.  

- De haakjes in uitdrukkingen uitwerken.

Minimaal oordeel  

 

5,5 

EVL: 

Keuze product concept 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

IV Wiskunde 1b 

Weging 

10% 

De leeruitkomsten
behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student lost, zonder gebruik van een rekenmachine, eerste- en tweedegraads vergelijkingen en stelsels van lineaire vergelijkingen op.  
 
De student leidt een vergelijking van een lijn af en bepaalt het snijpunt van twee lijnen in het platte vlak. 

 

Toetsvorm 

tentamen 

Toetsmoment 

tijdens blok 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Zonder gebruik te maken van een rekenmachine: 

- Eerstegraads vergelijkingen oplossen.
- Eerstegraads ongelijkheden oplossen.
- Tweedegraadsvergelijkingen oplossen door te ontbinden in factoren.
- Tweedegraadsvergelijkingen oplossen met kwadraatafplitsen. 
- Tweedegraadsvergelijkingen oplossen met de abc-formule.
- Stelsels van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden           oplossen.
- Stelsels van drie lineaire vergelijkingen met drie onbekenden oplossen 
- Een vergelijking van een lijn door twee gegeven punten in het platte  vlak afleiden.
- Het snijpunt van twee lijnen in het platte vlak bepalen. 

 

 

5,5 

 

EVL: 

Keuze product concept 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

V Rapporteren 

Weging 

10% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student schrijft in het Nederlands individueel (een deel) van een groepsverslag, waarbij de student in dit verslag rapportagerichtlijnen en de geldende Nederlandse spelling- en stijlkwesties en werkwoordsvormen correct toepast. 

Toetsvorm 

Individuele opdracht 

Toetsmoment 

einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De juiste indeling  en een overzichtelijke lay-out, m.b.v. een voorgeschreven format, gebruiken in een zakelijk rapport. 

De juiste indeling gebruiken bij de verschillende verslagonderdelen. 

Het gebruik van goed gestructureerde teksten in samenhangende alinea’s en in samenhangende zinnen en geschreven in correcte spelling en stijl. 

 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 

 

 

EVL: 

Keuze product concept 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

VI Elektrotechniek 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst

De student kan berekeningen maken aan eenvoudige schakelingen met passieve componenten zoals weerstanden, condensatoren en spoelen en hierbij deelstromen en deelspanningen uitrekenen. De student kan hierbij  de wet van Ohm, de wetten van Kirchhoff en Thevenin toepassen.. 

De student benoemt, aan de hand van voorbeelden en casussen, verschillende elektrotechnische veiligheden en tekent elektrische schakelingen en schema's.  

Toetsvorm 

tentamen 

Toetsmoment 

einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Juiste berekeningen van eenvoudige schakelingen met passieve componenten zoals weerstanden, condensatoren en spoelen en hierbij deelstromen en deelspanningen uitrekenen. Hierbij moeten de wet van Ohm, de wetten van Kirchhoff en Thevenin toegepast worden. 

 Juiste berekeningen maken aan bovengenoemde schakelingen en werent met begrippen als lading, stroom, energie en vermogen in deze componenten en dimensiecontrole op formules. 

Juiste berekeningen aan transformatoren en toelichten hoe faseverschuiving in componenten zoals spoel en condensator ontstaan. 

Juiste berekening van de arbeidsfactor uitrekenen van een serieschakeling. (weerstand en spoel in serie OF weerstand en condensator in serie) 

Juiste toepassing van basisprincipes uit de meettechniek in vraagstellingen gerelateerd aan de gemiddelde waarde en effectieve waarde van een spanning of stroom. 

 Het benoemen van mogelijke gevaren van spanning op en stroom door het menselijk lichaam en de beschermingsmaatregelen hiervoor. 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

Inhoud

Module 1 Productontwikkeling


Wat houdt deze module in? 

Producten blijven minder lang op de markt en verouderen steeds sneller. Productontwikkeling is hierdoor belangrijker, maar ook lastiger dan ooit. Door de snelle productveroudering worden ontwerpproblemen steeds complexer en nemen kosten en risico’s sterk toe. 
In de module Productontwikkeling staat het systematisch ontwikkelen van (duurzamere) producten centraal. Het gaat hier zowel om het faseren van het ontwikkelingsproces als om het systematisch werken. Als engineer dient u hierbij drie zaken in de gaten te houden:  
 
Ten eerste de doeltreffendheid van het ontwerp. Hierbij bekijkt u met welke technische aspecten de student rekening moet houden om het ontwerpdoel te bereiken. De volgende vragen komen dan aan de orde: 
- Welke productiemachines zijn er en wat kunnen we er mee?  
- Welke eigenschappen stelt het te ontwerpen product aan de productiemachines?  
- Van welke materialen wilt u het product gaan maken?  
- Hoe zijn die te gebruiken materialen dan te bewerken?

 
Ten tweede komt de doelmatigheid ofwel "efficiency" naar voren. Hierbij gaat het om de proceskant van het productontwerp. U kijkt in welke mate het productontwerp kosten in het productieproces veroorzaakt. Is het een duur of goedkoop product om te maken? 
U berekent bijvoorbeeld: 
- de materiaal-, machine- en arbeidskosten;  
- de invloed van gereedschapskosten; 
- de invloed van seriegrootte op de kosten van het product.  
 
Ten derde gaat u kijken welk effect het product heeft op zijn omgeving. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met de noodzaak om:  
- spaarzaam om te gaan met grondstoffen en energie;  
- bij technisch handelen de veiligheid voor mensen en goederen te waarborgen;  
- de arbeidsomstandigheden te verbeteren;  
- het milieu zo weinig mogelijk te belasten.   

Als student maakt u in deze module kennis met een voor de engineer belangrijke onderzoeksvaardigheid: het methodisch aanpakken van een ontwerpvraagstuk.  
Door het ontwerpen methodisch aan te pakken leert u om zowel het ontwikkelingsproces te faseren als om systematisch te werken. Alle aspecten, die bij het ontwikkelen van een product een rol spelen, komen daadwerkelijk aan de orde  

Wat kunt u aan het eind van deze module? 
Na het volgen van deze module beheerst u de volgende drie hoofdonderwerpen (eenheden van leeruitkomsten): 
1. U bent in staat om een productontwerp te maken en dat te vertalen naar een productconcept. 
2. U kiest, onderbouwd, voor een product concept. 
3. Uw inzicht in uw professionele vaardigheden is vergroot, dat wil zeggen dat u laat zien hoe u in uw werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op uw ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.