Vak: Procesverbetering credits: 10

Vakcode
ENDP17PRV
Naam
Procesverbetering
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
F.P.A. van Haperen
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Nederlands - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Programmeren 1 - Overige toetsing
  • Programmeren 2 - Overige toetsing
  • Project Procesverbetering - Overige toetsing
  • Wiskunde 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 
 
 

Procesverbetering: 

De student toetst door meettechnieken en besturingsmethoden in welke mate er in het gegeven proces sprake is van knelpunten of verspilling en legt uit met welke maatregelen op zowel technisch als op organisatorisch gebied de gevonden knelpunten en verspillingen in het gegeven proces verminderd kunnen worden.

 

EVL: 

Procesverbetering  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

I Project Procesverbetering 

Weging 

30% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student ontwerpt een proces van een gegeven productieomgeving of productielijn met een procesanalyse – kwaliteitsmanagement –  capaciteitsplanning en de benodigde procesonderdelen. 

Tentamenvormen 

groepsopdracht 

Tentamenmoment 

einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 


 De weergave, aan de hand van de gegeven werkmethode, van de       procesanalyse - kwaliteitsmanagement – capaciteitsplanning en de   benodigde procesonderdelen van een gegeven productieomgeving of   productielijn in hun onderlinge samenhang.  

 Juiste toetsing door meettechniek, besturingsmethoden en LEAN-     technieken.  

Beschrijving van in welke mate er in het gegeven proces sprake is van knelpunten of verspilling.

Uitleg met welke maatregelen op zowel technisch als op organisatorisch gebied de gevonden knelpunten en verspillingen in het gegeven proces verminderd kunnen worden.

 
 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 

EVL: 

Procesverbetering  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

V Nederlands 

Weging 

10% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student past spellingregels toe in de teksten die in de opleiding geschreven worden. 

Tentamenvormen 

tentamen 

Tentamenmoment 

einde module

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Juist gebruik van spellingregels zoals werkwoordsvormen, meervoudsvormen, samengestelde woorden, hoofdletters, het gebruik van trema, koppelteken, apostrof en interpunctie. 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 

EVL: 

Procesverbetering  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

II Programmeren 1 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst 

De student programmeert in de programmeertaal Excel/VBA programma's met taalconstructies, functies en subroutines, enkel- en meervoudige variabelen, bestanden en grafische componenten en besturingselementen. 

De student analyseert een probleem en creëert en formuleert een methodische, stapsgewijze oplossingsmethodiek daarvoor: de ontwikkeling van algoritmes. 

 

Tentamenvormen 

individuele opdrachten + assessments 

Tentamenmoment 

tijdens blok en einde blok

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Gebruik van de VBA-ontwikkelomgeving binnen Excel voor het maken van eigen programma’s (macro’s), inclusief het gebruik van beschikbare debug-faciliteiten.

Gebruik van gangbare algemene taalelementen (beslissings- en lus-structuren, data(structuren), gebruikers IO en het lezen en schrijven van databestanden in de programmeertaal VBA.  

Ontwikkeling van algoritmen en de realisatie daarvan in de taal VBA voor oplossing van  gegeven problemen. 

Minimaal oordeel  

 

 

EVL: 

Procesverbetering  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

III Wiskunde 2 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student geeft, zonder gebruik te maken van een (grafische) rekenmachine, lijnen en parabolen in het platte vlak weer en werkt hier mee verder.  

De student lost veel voorkomende functies op, bepaalt de eerste en tweede afgeleiden van functies en werkt dit uit in niet toegepaste vraagstukken. 

Tentamenvormen 

tentamen 

Tentamenmoment 

einde blok

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De student kan op juiste wijze en zonder gebruik te maken van een rekenmachine: 

- de richtingscoëfficiënt van een lijn bepalen; 

- een vergelijking van een lijn bepalen met behulp van de richtingscoëfficiënt; 

- lijnen en parabolen tekenen in het platte vlak; 

- het snijpunt in het platte vlak bepalen van een lijn en een parabool of  van 2 parabolen;  

- met kwadraatafsplitsen de top van een parabool bepalen;

- de vergelijking van een parabool bepalen wanneer de top en 1 punt bekend zijn; 

- machtsfuncties, wortelfuncties, absolute-waardefuncties, polynomen, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies tekenen;

- rekenen met machtsfuncties, wortelfuncties, absolute-waardefuncties, polynomen, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies;

- polynomen ontbinden in eerstegraads termen;

- de afgeleiden bepalen van enkele standaardfuncties; 

- de somregel, de productregel, de quotiëntregel en de kettingregel toepassen bij het differentiëren van functies;

- stationaire punten en buigpunten van functies bepalen;

- met behulp van een tekenoverzicht nagaan wat het karakter van een stationair punt  is, d.w.z. of er sprake is van een maximum, een minimum of een buigpunt. 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 

EVL: 

Procesverbetering  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

IV Programmeren 2  

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student programmeert in de programmeertaal Excel/VBA (deel)programma’s met taalconstructies, functies en subroutines, enkel- en meervoudige variabelen, bestanden en object-georiënteerde grafische componenten en besturingselementen. 

 De student analyseert een omvangrijker probleem en complexere algoritmes daarvoor, voert op systematische wijze daarmee scenario’s uit en doet verdere suggesties voor verbetering. 

Tentamenvormen 

individuele opdrachten + assessments 

Tentamenmoment 

tijdens blok & einde blok 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Naast de elementaire aspecten van de taal VBA, het hanteren van Excel objecten, waaronder cellen, grafische objecten, formulieren en gebeurtenissen.
 

Analyse van een gegeven (energie gerelateerd) probleem en van verschillende, in complexiteit toenemende, algoritmes om het gegeven probleem zo goed mogelijk af te handelen.
 

Het uitvoeren van een analyse en ontwerp en de implementatie in VBA van toe te voegen deelfuncties, waaronder indicatoren en een visuele gebruikersinterface.
 

Toepassen van eenvoudige validatie voor uitkomsten gegenereerd door de gerealiseerde applicatie.

Minimaal oordeel  

 

 

 

Inhoud

M2 Procesverbetering 

 

Wat houdt deze module in? 
In elke organisatie komen processen voor om producten en/of diensten te kunnen leveren. In elke module staat er nogal wat druk op deze processen. Ze moeten sneller, meer klantgericht en het liefst met direct zichtbare resultaten. In deze module kijkt de student vanuit een procesmatige logica naar de organisatie. Deze logica gaat over procesverbetering en is geldig voor zowel productie- als dienstverlenende organisaties, maar ook voor digitale besturingsprocessen. Procesverbetering staat hierbij niet op zichzelf, maar dient bij te dragen aan resultaatverbetering: mensen willen graag bijdragen aan procesverbetering, als ze zien dat daardoor betere resultaten behaald worden. Dus betere resultaten behalen, maar dan wel: 
* snel 
* efficiënt 
* betrouwbaar 
* zonder extra kosten 
* en zonder extra werkdruk voor de medewerkers of concessies aan de kwaliteit. 

Om dit te bereiken leert de student om objectief te kijken naar alle handelingen die in een proces voorkomen en hoe de student knelpunten daarin zichtbaar maakt. Daarna beoordeelt de student welke handelingen echt nodig zijn om datgene te bereiken wat de klant graag wil ontvangen. 
Op deze manier worden betere resultaten behaald én om aan de vijf bovengenoemde voorwaarden te voldoen, is een hele uitdaging, maar de student zal in deze module ervaren dat het mogelijk is.  
 

Wat kan de student aan het eind van deze module? 
Na het volgen van deze module beheerst de student de volgende drie hoofdonderwerpen (eenheden van leeruitkomsten): 

1. Procesontwerp 
De student is in staat om een procesontwerp van een gegeven productieomgeving of productielijn te maken met een procesanalyse – kwaliteitsmanagement –  capaciteitsplanning en de benodigde procesonderdelen. 


2. Procesverbetering 
De student kan met meettechnieken en besturingsmethoden, in een bestaand proces de knelpunten of verspilling opsporen en voorstellen doen met welke technische en organisatorische maatregelen het proces verbeterd kan worden. 

3.Het inzicht in de professionele vaardigheden is vergroot, dat wil zeggen dat de student laat zien hoe hij/zij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.