Vak: Procesontwerp credits: 10

Vakcode
ENDP19PON
Naam
Procesontwerp
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
A.T. Vinhuizen-Woudstra
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Aandrijftechniek - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Digitale Informatietechniek 2 - Opdracht
  • Engels - Opdracht
  • Inleiding Operations Management - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 

 

EVL: 

Procesontwerp  

De student beschrijft aan de hand van de gegeven werkmethode: procesanalyse - kwaliteitsmanagement - capaciteitsplanning, de benodigde procesonderdelen van een gegeven productieomgeving of productielijn in hun onderlinge samenhang

 

 

EVL: 

Procesontwerp 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

I Inleiding Operations Management 

Weging 

40% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student ontwerpt een proces van een gegeven productieomgeving of productielijn met een procesanalyse – kwaliteitsmanagement –  capaciteitsplanning en de benodigde procesonderdelen. 

Tentamenvormen 

tentamen 

Tentamenmoment 

Tijdens module  

Indicatoren / beoordelingscriteria 

 
 De weergave, aan de hand van de gegeven werkmethode, van de   procesanalyse - kwaliteitsmanagement – capaciteitsplanning en de   benodigde procesonderdelen van een gegeven productieomgeving of   productielijn in hun onderlinge samenhang. 

Juiste toetsing door meettechniek, besturingsmethoden en LEAN-   technieken.  

Beschrijving van in welke mate er in het gegeven proces sprake is van knelpunten of verspilling.

Uitleg met welke maatregelen op zowel technisch als op organisatorisch gebied de gevonden knelpunten en verspillingen in het gegeven proces verminderd kunnen worden. 

 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 

EVL: 

Procesontwerp 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

II Digitale Informatietechniek 2 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student analyseert een besturingsprobleem.  

De student ontwerpt, implementeert en test een besturing, gebaseerd op digitale Finite State Machines en simulatie daarvan. 

De student verbetert een gegeven (product/proces) besturing. 

Tentamenvormen 

Individuele opdrachten 

Tentamenmoment 

Tijdens module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

Het specificeren van een besturing voor een gegeven situatie met behulp van een toestandsdiagram of -tabel.

Het vertalen van de besturingsspecificatie naar present-state/next-state tabellen en besturingsvectoren. 

Het implementeren en testen van de specificatie m.b.v. een digitale simulatie-omgeving.

Het verbeteren en optimaliseren van een bestaande besturing. 

Minimaal oordeel  

 

 

EVL: 

Procesontwerp 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

III Aandrijftechniek 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student legt met behulp van berekeningen, modellen en schema’s de toepassingsmogelijkheden van hydraulische systemen uit en de verschillende componenten die gebruikt worden bij hydraulische systemen.

Tentamenvormen 

tentamen 

Tentamenmoment 

einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

 Bij alle componenten is bepaald wat de invloed van spanning en   frequentie is op het magnetisch gedrag en de verliezen. 

 De parameters van transformatoren zijn bepaald en wijzerdiagrammen   voor transformatorschakelingen zijn juist getekend. 

 Bij gelijkstroommachines met shunt- of serieveld is duidelijk wat de   parameters zijn aan de hand van gegeven koppeltoerenkrommes en   omgekeerd zijn uit gegeven parameters de koppeltoerenkrommes   bepaald. 

 Bij synchrone machines in statische situaties is bepaald wat het   werkpunt van de synchrone machine is vanuit gegeven parameters of   zijn de parameters uit meetgegevens bepaald. 

  • Bepalen voor de asynchrone machine wat het verband is tussen gegeven parameters in een vervangingsschema en de koppeltoerenkromme. 

  • Bij asynchrone machines koppeltoerenkrommes interpreteren ten behoeve van starten, stoppen en in toeren regelen in combinatie met gegeven belastingcurves van werktuigen. 

 

Minimaal oordeel  

5,5 

 

EVL: 

Procesontwerp 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

IV Engels 

Weging 

20% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst 

De student schrijft een Engelstalig essay waarin de student informatie geeft omtrent en redenen aanvoert ter ondersteuning vóór of tegen een specifiek standpunt. 

De tekst bevat een automotive of procesmanagement gerelateerd onderwerp.   

Tentamenvormen 

Individuele opdracht 

Tentamenmoment 

Tijdens module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

In het Engelstalig essay zijn: 
- argumenten uitgewerkt en onderbouwd;  

- informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeengevoegd;  

- argumenten stelselmatig opgebouwd met de juiste benadrukking van belangrijke punten en relevante ondersteunende details;  

- zijn verschillende ideeën of oplossingen voor een probleem geëvalueerd.  

 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 
 

Inhoud

M2 Procesverbetering 

 

Wat houdt deze module in? 
In elke organisatie komen processen voor om producten en/of diensten te kunnen leveren. In elke module staat er nogal wat druk op deze processen. Ze moeten sneller, meer klantgericht en het liefst met direct zichtbare resultaten. In deze module kijkt de student vanuit een procesmatige logica naar de organisatie. Deze logica gaat over procesverbetering en is geldig voor zowel productie- als dienstverlenende organisaties, maar ook voor digitale besturingsprocessen. Procesverbetering staat hierbij niet op zichzelf, maar dient bij te dragen aan resultaatverbetering: mensen willen graag bijdragen aan procesverbetering, als ze zien dat daardoor betere resultaten behaald worden. Dus betere resultaten behalen, maar dan wel: 
* snel 
* efficiënt 
* betrouwbaar 
* zonder extra kosten 
* en zonder extra werkdruk voor de medewerkers of concessies aan de kwaliteit. 

Om dit te bereiken leert de student om objectief te kijken naar alle handelingen die in een proces voorkomen en hoe de student knelpunten daarin zichtbaar maakt. Daarna beoordeelt de student welke handelingen echt nodig zijn om datgene te bereiken wat de klant graag wil ontvangen. 
Op deze manier worden betere resultaten behaald én om aan de vijf bovengenoemde voorwaarden te voldoen, is een hele uitdaging, maar de student zal in deze module ervaren dat het mogelijk is.  
 

Wat kan de student aan het eind van deze module? 
Na het volgen van deze module beheerst de student de volgende drie hoofdonderwerpen (eenheden van leeruitkomsten): 

1. Procesontwerp 
De student is in staat om een procesontwerp van een gegeven productieomgeving of productielijn te maken met een procesanalyse – kwaliteitsmanagement –  capaciteitsplanning en de benodigde procesonderdelen. 


2. Procesverbetering 
De student kan met meettechnieken en besturingsmethoden, in een bestaand proces de knelpunten of verspilling opsporen en voorstellen doen met welke technische en organisatorische maatregelen het proces verbeterd kan worden. 

3.Het inzicht in de professionele vaardigheden is vergroot, dat wil zeggen dat de student laat zien hoe hij/zij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.