Vak: Professioneel reflecteren op eigen praktijk 2 credits: 10

Vakcode
ENDP19PR2
Naam
Professioneel reflecteren op eigen praktijk 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
S. Schrage
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Professionele Vaardigheden - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 

 

EVL  Professioneel reflecteren op eigen praktijk 

De student laat zien hoe hij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en attitude  m.b.t. het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar leermethode(n), professionele ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk. 

EVL: 

Professioneel reflecteren op eigen praktijk  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

Professionele Vaardigheden 

Weging 

100% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student laat zien hoe hij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk. 

 

Toetsvorm 

 individuele opdracht en werkplekleren 

Toetsmoment 

 Einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De student beheerst, in de drie eerst gevolgde modules, de leeruitkomst op het niveau I (onder begeleiding en gericht op kennis van). 

Vanaf de vierde gevolgde module groeit dit niveau naar II (met globale aanwijzingen en gericht op grip krijgen op). Vanaf de zevende gevolgde module groeit dit niveau naar niveau III (zelfstandig en gericht op de eigen regie krijgen). 

Beschrijving van eigen leerstijl middels professionele rapportages en zelftests. 
Sturing gegeven aan eigen ontwikkeling door studievorderingen en keuzes. 
 
Aangetoonde relevante werk/stageplek tijdens de duur van de studie door middel van een zelf opgestelde CV, functiebeschrijvingen en organisatiebeschrijvingen alsmede gewaarmerkte werkgeversverklaringen. 
 
Middels professionele rapportages aantoonbaar beschikken over voldoende reflectievaardigheden om zodoende via een sterkte/zwakte zelfanalyse een professionele ontwikkeling (verder) mogelijk te maken. 
 
Middels professionele rapportages de ambities richting Engineering kenbaar maken. 
Beschreven visie op eigen ontwikkeling als Engineer op de werkplek van mbo- naar (beginnend) hbo-niveau. 

Beschrijving middels professionele rapportages hoe de kennis, vaardigheden en methoden zoals die in de opleiding  aan de orde zijn gesteld op een systematisch correcte manier is toegepast in eigen werkomgeving en/of heeft kunnen gebruiken. 

 Middels professionele rapportages en peerreviews aantoonbaar beschikken over voor een beginnende hbo–engineer noodzakelijke (soft)skills die hij/zij heeft verworven via zijn eigen werkomgeving en/of cursussen en workshops.

Minimaal oordeel  

 

5,5 

Inhoud

M2 Procesverbetering 


Wat houdt deze module in? 
In elke organisatie komen processen voor om producten en /of diensten te kunnen leveren. In elke module staat er nogal wat druk op deze processen. Ze moeten sneller, meer klantgericht en het liefst met direct zichtbare resultaten. In deze module kijkt de student vanuit een procesmatige logica naar de organisatie. Deze logica gaat over procesverbetering en is geldig voor zowel productie- als dienstverlenende organisaties, maar ook voor digitale besturingsprocessen. Procesverbetering staat hierbij niet op zichzelf, maar dient bij te dragen aan resultaatverbetering: mensen willen graag bijdragen aan procesverbetering, als ze zien dat daardoor betere resultaten behaald worden. Dus betere resultaten behalen, maar dan wel: 
* snel 
* efficiënt 
* betrouwbaar 
* zonder extra kosten 
* en zonder extra werkdruk voor de medewerkers of concessies aan de kwaliteit. 

Om dit te bereiken leert de student om objectief te kijken naar alle handelingen die in een proces voorkomen en hoe de student knelpunten daarin zichtbaar maakt. Daarna beoordeelt de student welke handelingen echt nodig zijn om datgene te bereiken wat de klant graag wil ontvangen. 
Op deze manier worden betere resultaten behaald én om aan de vijf bovengenoemde voorwaarden te voldoen, is een hele uitdaging, maar de student zal in deze module ervaren dat het mogelijk is.  
 

Wat kan de student aan het eind van deze module? 
Na het volgen van deze module beheerst de student de volgende drie hoofdonderwerpen (eenheden van leeruitkomsten): 

1. Procesontwerp 
De student is in staat om een procesontwerp van een gegeven productieomgeving of productielijn te maken met een procesanalyse – kwaliteitsmanagement –  capaciteitsplanning en de benodigde procesonderdelen. 


2. Procesverbetering 
De student kan met meettechnieken en besturingsmethoden, in een bestaand proces de knelpunten of verspilling opsporen en voorstellen doen met welke technische - als organisatorische maatregelen het proces verbeterd kan worden. 

3.Het inzicht in de professionele vaardigheden is vergroot, dat wil zeggen dat de student laat zien hoe hij/zij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.