Vak: Bedrijfsadministratie 2 credits: 5

Vakcode
FEMH18BA2A
Naam
Bedrijfsadministratie 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
P. Cramer
Werkvormen
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • Bedrijfsadministratie 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student is in staat om de comptabele aspecten van transacties en gebeurtenissen te doorgronden en te vertalen in journaalposten. Niveau 2
 2. De student is in staat om de comptabele verwerking van begroting/budget, realisatie en analyse van verschillen bij productie- en dienstverlenende bedrijven uit te leggen respectievelijk te beoordelen en correcties voor te stellen. Niveau 2
 3. De student is in staat om de inrichting en structuur van het (geautomatiseerde) comptabele systeem van handels-, productie- en dienstverlenende bedrijven te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren. Niveau 2
 4. De student is in staat om de geautomatiseerde comptabele verwerking van routinematige en niet-routinematige transacties en gebeurtenissen van handels-, productie- en dienstverlenende bedrijven uit te voeren mede met behulp van actuele taxonomieën. Niveau 2
 5. De student is in staat om vanuit de theorie de functies te verklaren die de externe verslaggeving in het maatschappelijk verkeer vervult, waaronder het afleggen van verantwoording en het ondersteunen van beslissingen. Niveau 2
 6. De student is in staat om te beschrijven welke rol het institutioneel kader, bestaande uit relevante wet- en regelgeving en de rol en verantwoordelijkheden van relevante actoren, heeft bij de totstandkoming en toepassing van de verslaggeving op basis van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften en IFRS. Niveau 2
 7. De student is in staat om de eisen te beschrijven die voor een naamloze en besloten vennootschap van toepassing zijn bij het opmaken en openbaar maken van financiële informatie op basis van het Burgerlijk Wetboek. Niveau 2
 8. De student is in staat om de onderlinge samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht te doorgronden. Niveau 2

Inhoud

De student leert hoe de administratie van een productie- en van een dienstverlenende onderneming kan worden ingericht en hoe op gestructureerde wijze financiële transacties en gebeurtenissen worden verwerkt in zo'n administratie. De student leert hoe de theorie wordt toegepast in een geautomatiseerde omgeving door 
te werken aan diverse opdrachten in Exact Online. Het vak is een vervolg op het vak bedrijfsadministratie in jaar 1 waar de student heeft geleerd om de administratie van een handelsonderneming in te richten en te voeren.
 
Het vakgebied boekhouden staat in nauw verband met het vakgebied financial accounting. De relatie tussen het voeren van een bedrijfsadministratie en het vakgebied financial accounting wordt toegelicht en de student leert welke regelgeving in Nederland van toepassing is met betrekking tot de externe verslaggeving van een onderneming.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance