Vak: Ondernemingsfinanciering credits: 5

Vakcode
FEMH20OF1A
Naam
Ondernemingsfinanciering
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.B. Goos
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Ondernemingsfinanciering - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 
 1. De student kan met toepassing van financiële rekenkunde beoordelen in hoeverre een investering financieel rendabel is volgens verschillende selectiemethoden (waaronder NCW methode)
 2. De student kan onder onzekerheid de strategie van een organisatie en investeringsselectie beschrijven door middel van gevoeligheids- en scenarioanalyse.
 3. De student kan op basis van voorspellingen over de exploitatie en kasstromen de financieringsbehoefte, de aflossingscapaciteit en het dividendbeleid beoordelen en hierover te adviseren. 
 4. De student kan een financieringsplan opstellen met verschillende mogelijke financieringsvormen, rekening houdend met de eisen van potentiële vermogensverschaffers. 
 5. De student kan ten behoeve van waarderingsvraagstukken de toekomstige vrije kasstromen en de relevante vermogenskostenvoet berekenen met toepassing van CAPM en WACC-methode
 6. De student kan de financiële positie van een onderneming beoordelen door middel van ratioanalyse. 
 7. De student kan het werkkapitaalbeheer beschrijven respectievelijk beoordelen en hierover  adviseren.
 8. De student is in staat op hoofdlijnen te beoordelen hoe irrationeel gedrag van invloed kan zijn op prijzen en financiële beslissingen (behavioural finance)

Inhoud

Binnen het vak Ondernemingsfinanciering (Corporate Finance) staat een geïntegreerde waardebepaling van allerlei investeringen centraal, op basis van de contante waarde van de verwachten vrije kasstromen. Daarvoor wordt dieper ingegaan op de berekening van de (te verwachten) kasstromen en de vermogenskostenvoet van een investering als gewogen gemiddelde van de kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen.
Als voorbereiding op het idee van waardering van een onderneming, worden theorieën behandeld om aandelen en obligaties te waarderen, waarbij de kasstromen worden gevormd door respectievelijk dividend, rentebetalingen en aflossing. De disconteringsvoet bij het bepalen van de contante waarde is dan respectievelijk het geëiste rendement op aandelen en de relevante marktrente.
Daarnaast wordt inzicht verkregen in de financiële “gezondheidstoestand” van een onderneming d.m.v. ratio-analyse van de jaarrekening. Ook wordt aandacht besteed aan optimalisering van de financiële positie met behulp van goed werkkapitaalbeheer.
Uiteindelijk komen alle collegeonderwerpen geïntegreerd bij elkaar bij de waardering van een bedrijf in het kader van een bedrijfsovername. Op deze manier verkrijg je inzicht in de praktische toepasbaarheid van de behandelde methoden en technieken van Ondernemingsfinanciering (Corporate Finance).

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance