Vak: Energy & Risk credits: 5

Vakcode
FEMP20EAR1C
Naam
Energy & Risk
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.E. Lampe
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Individueel
 • Opdracht
 • Projectonderwijs
 • Werkcollege
Toetsen
 • Onderzoeksrapport - Overige toetsing
 • Portfolio & Assessment professionele identiteit - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 1. De student ontwikkelt zijn Professionele Identiteit (PI) door zich bewust te zijn van zijn eigen kennis, kunde en kwaliteiten in relatie tot zijn opleiding en zijn toekomstige beroep en legt daarover mondeling en schriftelijk verantwoording af. Hij weet wat hij kan en kent zijn ontwikkelpunten.

 2. De student toont zijn eigen professionele identiteit door:

 • Professioneel vakmanschap te tonen door te reflecteren op eigen kennis en kunde: o.a. ict geletterdheid, duurzaamheid, mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels en op het eigen toekomstig beroep ook in relatie tot maatschappij en maatschappelijke verwachtingen
 • effectief samen te werken met medestudenten in een projectgroep/ klas aan opdrachten gericht op het financieel economisch werkveld. De samenwerking is gericht op kwaliteitsverbetering van het eindresultaat.
 • een ondernemende houding te tonen bij het uitvoeren van de opdrachten binnen de projectgroep/ klas en bij het doorlopen van de eigen opleiding.
 • een onderzoekende houding te tonen bij het uitvoeren van de opdrachten binnen de projectgroep/ klas en bij het doorlopen van de eigen opleiding.
 • te reflecteren op eigen verantwoord handelen en professioneel kritische houding  m.b.t. de kwaliteit van eigen en andermans werk en gericht op eigen normen en waarden. Hierbij toont hij basiskennis over beroeps- en gedragscodes, (inter)culturele verschillen, ethiek en ethische beginselen gericht op toekomstig handelen als financieel professional.
 • zelfsturing te tonen bij het uitvoeren van de opdrachten binnen de projectgroep/ klas en bij het doorlopen van de eigen opleiding als onderdeel van de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Inhoud

De student schrijft een onderzoeksplan binnen de context van een casus over risico-identificatie. De student stelt dit in rapportvorm op. Hij schrijft hiervoor de rapportonderdelen omslag tot en met het hoofdstuk methodologie plus de literatuurlijst en bijlagen. Bij het opstellen van het theoretisch kader geeft de student blijk van basiskennis op het gebied van risicomanagement. Het praktijkprobleem is gebaseerd op een casus van de Gasunie. De energietransitie en duurzame energiebronnen spelen een rol in het project.  
 

Voor het onderdeel Engels schrijven de studenten een management summary. Dit betekent dat de student op basis van het onderzoeksplan een Engelstalige samenvatting van het onderzoeksplan schrijft. Verder stellen de studenten zelf een Engelse glossary (woordenboek) samen. Op deze wijze verbreden en verdiepen de studenten hun financiële vocabulaire kennis. Ook wordt van de studenten verwacht dat zij hun gemaakte werk, vorderingen, presentaties en dergelijke bijhouden in een portfolio op blackboard. 

 

De student legt schriftelijk en mondeling verantwoording af over de ontwikkeling van zijn professionele identiteit op niveau 1 door in een assessment aan te tonen dat hij zich bewust is van zijn eigen kennis, kunde en kwaliteiten in relatie tot zijn opleiding en zijn toekomstige beroep. Hij weet wat hij kan en kent zijn ontwikkelpunten.  

Het assessment wordt uitgevoerd op basis van een portfolio dat is samengesteld uit PI-opdrachten uit blok 1.1, 1.2. en 1.3. Door het uitwerken van de opdrachten laat de student zien dat hij zijn professionele identiteit bewust heeft ontwikkeld en dat hij deze heeft getoond zoals beschreven in de leeruitkomsten. 

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance