Vak: International Finance & Economics 1 credits: 5

Vakcode
FEMP20IFE1A
Naam
International Finance & Economics 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A. Boelkens
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • International Finance & Economics 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

  1. De student onderscheidt en interpreteert gegevens die te maken hebben met de conjunctuur en de structuur van de economie en de invloed daarvan op bedrijfstakken.
  2. De student heeft inzicht in de onderlinge samenhang tussen macro-economische variabelen en de invloed van de overheid op de economie, en kan deze samenhang en invloed binnen een keynesiaans conjunctuur-structuur model verklaren.
  3. De student beschrijft en verklaart structuurkenmerken en prijsvorming en winstmaximaliserend gedrag binnen verschillende marktvormen en bedrijfstakken.
  4. De student legt uit wat de rol is van financiële instituties, welke factoren de vraag en het aanbod op de geldmarkt bepalen en wat de basisprincipes zijn van het monetair beleid. 

Inhoud

Ondernemingen opereren niet geïsoleerd, maar binnen een omgeving die voortdurend verandert. Dit wordt wel de externe of bedrijfsomgeving genoemd. Ontwikkelingen in die externe omgeving beïnvloeden het bedrijfsresultaat en op strategisch niveau dienen ondernemingen hun beslissingen af te stemmen op de huidige en toekomstige omgevingsontwikkelingen.
Inzicht in macro-economische ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de conjunctuur, de inflatie, de rente en de groei van de wereldhandel is voor de bedrijfsvoering van een onderneming van groot belang. Daarnaast is het voor bedrijven van groot belang om inzicht te hebben in veranderende concurrentieverhoudingen op hun afzetmarkten: met welke instrumenten wordt er geconcurreerd, is er sprake van toetredingsbarrières, is de afzetmarkt erg conjunctuurgevoelig, in welke fase van de productlevenscyclus bevindt de afzetmarkt zich?  Bij dit soort vragen spreken we van meso-economische analyses. De internationale financiële markten en instituties spelen ook een grote rol voor het hele financiële systeem, dat gedragen wordt door centrale banken en monetair beleid.
Het vak algemene economie en financiële markten biedt naast theoretisch inzicht in de werking van de economie op zowel macro- en mesoniveau, ook inzicht in de huidige economische ontwikkelingen die voor (inter)nationaal opererende bedrijven relevant zijn en in de werking van financiële markten en de rol van financiële instituties.
 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance