Vak: Project Real Estate realisation plan credits: 5

Vakcode
FMDB22PRJRER
Naam
Project Real Estate realisation plan
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
H.W. Brink
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project Real Estate realisation plan - Opdracht

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:

De student:
  1. Draagt, rekening houdende met gastvrijheid, gezondheid, of duurzaam en circulariteit, zoals verwoord in het strategisch huisvestingsplan, verschillende relevante oplossingsmogelijkheden (scenario’s) aan voor een huisvestingsvraagstuk inclusief financiële onderbouwing (benchmark, kengetallen).
  2. Vergelijkt de verschillende oplossings-alternatieven voor het huisvestingsvraagstuk van de organisatie op basis van de uitgangspunten voor een gastvrije, gezonde, of duurzame en circulaire huisvesting.
  3. Komt op basis van een onderbouwing tot de best passende circulaire huisvestingsoplossing waarin zowel de fysieke omgeving als het gedrag van medewerkers wordt beschreven, ten einde de gastvrijheid of gezondheid van gebruikers of de duurzaamheid en circulariteit van het gebouw te vergroten en te borgen.
  4. Stelt een investeringsbegroting op voor de te realiseren huisvesting en maakt inzichtelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de balans(onderdelen) inclusief de toegepaste waarderingsmethode van het vastgoed.
  5. Geeft op basis van de uitgevoerde analyses een overtuigend advies en een plan van aanpak hoe de organisatie deze huisvestingsoplossing kan realiseren en hoe deze toekomstige huisvesting kan worden beheerd (duurzaam meerjaren onderhoudsplan) en gemonitord.

Inhoud

 Inhoud:

De student vertaalt de gewenste huisvesting van een organisatie naar: een advies/plan voor duurzaam (meerjaren) onderhoud; een bouwprojectplan (Execute), en een advies hoe het gebruik van de (gerealiseerde) huisvesting moet worden gemonitord (Measure). Dit laatste op basis van prestatie indicatoren.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments