Vak: Theorie trede 10 periode AB credits: 5

Vakcode
LNVA20TH10AB
Naam
Theorie trede 10 periode AB
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
R. de Haan
Werkvormen
Toetsen

Leeruitkomsten

Creërend vermogen:
De student is in staat zelfstandig betekenis te geven aan artistiek werk.

Ambachtelijk vermogen:
De student past instrumentele basisvaardigheden en kennis op aanwijzing van derden toe binnen de opleidingscontext. 

Onderzoekend en reflectief vermogen:
De student komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren, stelt eigen en andermans werk volgens de aangedragen kaders ter discussie en kan onder begeleiding inzichten omzetten in handelen. 

Vermogen tot groei en ontwikkeling:
De student kent eigen sterke en zwakke punten, absorbeert informatie, ideeën en oplossingen van docenten en professionals uit het vakgebied om deze vervolgens te gebruiken binnen de opleidingscontext.

Ondernemend en organiserend vermogen:
De student kan onder begeleiding van derden aangedragen opdrachten en eigen ambities effectief vormgeven binnen de opleidingscontext en heeft handelingsalternatieven om problemen op te lossen.

Communicatief vermogen:
De student verwoordt en legitimeert informatie, ideeën en oplossingen van derden uit het vakgebied doelgericht en kan dit met medestudenten gebruiken binnen de opleidingscontext.

Vermogen tot samenwerking:
De student werkt samen met derden en draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een artistiek product of proces binnen de opleidingscontext.

Inhoud

Theoriedomein: in dit domein wordt kennis van de theoretische en historische achtergrond van de (podium)kunst verworven. In trede 9 wordt dit domein gecombineerd met domeinonderdelen Theorie uit de opleiding Hbo- Bachelor Docent Dans en maakt de student kennis met de onderwijskundige, didactische en methodische aspecten van onderwijs in de Performing Arts .

Dansanalyse alleen in trede 9 (keuze)
Dit domeindonderdeel omvat de theorie en de ontleding van de ballet-, jazz- en PTMD-techniek.

Dansgeschiedenis
Dansgeschiedenis plaatst dans in de ruimste zin des woords in historisch perspectief.

Dans-, Kunst- & Cultuur-, en Muziekgeschiedenis
Plaatst de theorie van dans-,kunst & cultuur en muziek in (historisch) perspectief en legt hiermee de basis voor kennis over de ontwikkelingen in het hedendaagse culturele landschap.

Management Organisatie & Ondernemerschap (MOO)
MOO heeft als doel de theoretische kennis en vaardigheden aan te leren over het ondernemen en  managen van projecten.

Individuele begeleiding Paper AD en Onderzoek Paper AD
De student leert onderzoek doen onder begeleiding van de docent Onderzoek Paper AD.

MBK alleen in trede 9 (keuze)
Mens- en Bewegingskunde omvat een basale kennis van anatomie, fysiologie en pathologie van het bewegings- en stemapparaat en vakspecifieke EHBO-vaardigheden.

MEDI alleen in trede 9
MEDI behelst de theoretische en praktische onderbouwing van het lesgeven en omvat de zelfstandige ontwikkeling en uitvoering van lesplannen, leerplannen en curricula ten behoeve van onderwijs in de Performing Arts.

Muziek Theorie
Muziek theorie gaat in op de theoretische aspecten van Muziek en omvat het kunnen lezen van tonen en intervallen.

Musicalkunde
Musicalkunde plaatst de musical in historisch perspectief.

Werkveld en Werkveld Analyse
Werkveld en Analyse hebben tot doel inzicht te verschaffen in het werkveld, zowel op praktisch-(uitvoerend) als op analytisch (analyse van PA voorstellingen)  niveau.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts