Vak: Stage credits: 30

Vakcode
MTVB20STAGE
Naam
Stage
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Nederlands
Coördinator
F.D. de Groot
Werkvormen
  • Stage, werk
Toetsen
  • Stage - Stage
  • Stageonderzoeksverslag - Verslag
  • Verantwoording/reflectie - Portfolio assessment

Leeruitkomsten


Beroepsrol 1:
• De student analyseert de vraagstelling/indicatie en voert medische beeldvormende onderzoeken en/of radiotherapeutische bestralingen uit.
• De student documenteert, registreert en rapporteert over de uitvoering van beeldvormende onderzoeken en radiotherapeutische behandelingen.
• De student verricht noodzakelijke verzorgende en verpleegkundige handelingen.
• De student legt aan patiënten op een passende wijze uit welke keuzes gemaakt zijn ten aanzien van de uitvoering van beeldvormende onderzoeken en radiotherapeutische behandeling.
• De student waarschuwt bij complicaties en calamiteiten binnen en/of buiten de afdeling een ervaren collega en verleent waar mogelijk assistentie.
• De student is in zijn rol als Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (voor medische toepassingen (TMS-MT) en verspreidbare radioactieve stoffen niveau C (TMS-VRSC)) in de directe beroepsuitoefening verantwoordelijk voor inhoudelijke adviezen en aanwijzingen van preventieve aard en bewaakt de veiligheid van patiënten, medewerkers en/of leden van de bevolking voor de betreffende toepassing(en) op het gebied van ioniserende straling (Alleen voor student die KNF uitstroomprofiel kiest).
Beroepsrol 2:
De student informeert en adviseert de patiënt en/of begeleider over een medisch-technische, stralingshygiënische of veiligheidsaspecten van een onderzoek of behandeling.
• De student instrueert, begeleidt en stimuleert de patiënt over uit te voeren handelingen voor, tijdens en na het onderzoek of behandeling.
• De student geeft adequaat en professioneel antwoord op vragen van patiënten.
• De student behandelt de patiënt met respect, toont empathie, waarborgt privacy en veiligheid en moedigt aan tot zelfredzaamheid. 
• De student communiceert (mondeling, schriftelijk) met andere beroepsbeoefenaren over patiënt gerelateerde aspecten.
Beroepsrol 3:
• De student maakt werkafspraken met collega’s.
• De student anticipeert op de andere leden van het samenwerkingsverband.
Beroepsrol 4:
• De student bereidt zijn werkzaamheden voor en doet dit doeltreffend en doelmatig.
• De student doet verbetervoorstellen om de werkzaamheden te optimaliseren, passend binnen het beleid van de afdeling en de visie van het ziekenhuis.
• De student houdt in zijn rol als Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (voor medische toepassingen (TMS-MT) en verspreidbare radioactieve stoffen niveau C (TMS-VRSC))  toezicht en handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling binnen het, door de coördinerend stralingsdeskundige, vastgesteld kader op de betreffende medische toepassing(en) (Alleen voor student die KNF uitstroomprofiel kiest).
Beroepsrol 5:
• De student werkt hygiënisch en preventiegericht.
• De student doet verbetervoorstel(len) ten aanzien van de kwaliteit van de patiëntenzorg. 
Beroepsrol 6:
• De student vertaalt een praktijkervaring en/of –probleem naar een onderzoeksvraag.
• De student identificeert een klinische onzekerheid in beroepsmatig / methodisch handelen en formuleert op basis hiervan onderzoeksvragen en –opdrachten.
• De student zoekt op basis van een eigen gegenereerde onderzoeksvraag een wetenschappelijk artikel, leest en beoordeelt deze en geeft antwoord op de vraag.
Beroepsrol 7:
• De student heeft met betrekking tot zichzelf inzicht in de mate van competent (bekwaam) zijn.
• De student integreert feedback, informatie en advies van collega’s in het eigen handelen.
• De student bachelor begeleidt stagiaires.

Inhoud


De stage is gericht op voortgang, reflectie en groei van kennis en kunde in de beroepspraktijk. De volgende doelen zijn voor de stage opgesteld:
  • Het uitvoeren van werkzaamheden op de stageplaats, waarin de student laat zien over de vereiste kennis, vaardigheden en attitude te beschikken.
  • Het reflecteren op het eigen handelen tijdens werksituaties.
  • Het kunnen vertalen van een praktijkervaring of -probleem naar een onderzoeksvraag. Het kunnen adviseren aan de hand van de IMRD methode over protocol, richtlijn of werkwijze op basis van wetenschappelijke literatuur ten  aanzien van beeldvormend onderzoek of radiotherapeutische behandeling. 

School(s)

  • Academie voor Gezondheidsstudies