Vak: Werkplekleren V reflectief vermogen credits: 5

Vakcode
TPDB21WPL5
Naam
Werkplekleren V reflectief vermogen
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
C.L. Ellenbroek
Werkvormen
  • Stage, werk
Toetsen
  • Portfolio - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

Reflectief vermogen
De toegepast psycholoog reflecteert op zijn beroepsmatig handelen en relateert dit aan professionele waarden en normen en aan zijn visie op het beroep. Hij herkent en analyseert in een gegeven situatie verschillende belangen en motieven en handelt met respect voor ieders achtergrond, normen, waarden en kenmerken[1].  Reflectie op het eigen handelen vormt de basis van een continu leerproces waarmee de toegepast psycholoog zijn eigen beroepsmatig handelen steeds verder ontwikkelt.
 
[1] Deze grondhouding, waarbij openheid voor een ieder voorop staat, draagt bij aan het bevorderen van inclusiviteit.
 

Inhoud

IIn de module Werkplekleren als toegepast psycholoog (module 8) ligt de nadruk op het zelfstandig functioneren als Toegepast Psycholoog in de praktijk. De student gebruikt hiervoor de relevante werkomgeving.
In module 8 werkt de student op niveau 3 (eindniveau) aan de competentie professioneel werken. De kaders van de werkzaamheden zijn daarbij altijd één of meerdere van de drie specifieke beroepscompetenties van toegepaste psychologie: beïnvloeden van gedrag, beoordelen van gedrag en praktijkgericht onderzoek naar gedragsvraagstukken.
 
Het werkplekleren moet zich dus afspelen binnen de context van het werkterrein van de toegepast psycholoog en er moet een duidelijke link zijn met de specifieke beroepscompetenties van een toegepast psycholoog. De werkomgeving en werkzaamheden moeten voldoende mogelijkheden bieden om aan te kunnen tonen dat de student functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het kan dus zijn dat de student een werkomgeving moet creëren binnen of misschien ook buiten de eigen organisatie om dit mogelijk te maken.

Module 8 omvat 30 EC. De student volgt module 8 in z’n geheel, dus voor 30 EC, als een stage in de relevante werkomgeving gedurende een semester. Of de student verdeelt de module in 6 deelmodules van 5 EC, waarbij de student telkens een deelmodule ‘werkplekleren’ volgt naast module 1 t/m 6. De 6 deelcompetenties van Professioneel Werken vormen dan de 6 deelmodules. Voor een deel ligt de volgorde van de deelmodules vast en voor een deel kan de student de volgorde zelf bepalen. Hieronder zie de student vanaf wanneer de student een deelcompetentie kan volgen:
Gericht op samenwerken (deze kan de student vanaf haar 1e module volgen)
Reflectief vermogen (deze kan de student volgen als de student module 1 heeft afgerond)
Ethische afweging en verantwoording (deze kan de student volgen als de student module 1 heeft afgerond)
Ondernemende houding (deze kan de student vanaf module 4 volgen)
Kritisch brongebruik (deze kan de student vanaf module 5 volgen)
Helder denken (deze kan de student vanaf module 5 volgen)

Wanneer de student start aan de module werkplekleren schrijft de student een plan van aanpak. In het plan van aanpak legt de student vast waar het werkplekleren gaat plaatsvinden en hoe de student de verschillende onderdelen van professioneel werken gaat aantonen op niveau 3 (eindniveau). Tevens geeft de student in het plan van aanpak aan welke mogelijke bewijsstukken dat oplevert. Bewijsstukken zijn producten of documenten die de student op basis van de werkzaamheden in de relevante werkomgeving oplevert of maakt en waarin de student duidelijk laat zien hoe de student op niveau 3 aan de (deel)competentie van ‘professioneel werken’ heeft gewerkt. Het gaat hier dus om producten die bij de werkzaamheden horen. Het plan van aanpak is een belangrijke leidraad gedurende de tijd waarin de student aan de (deel)competentie werkt. Wanneer de student de module opknipt in deelmodules naast module 1 t/m 6, dan schrijft de student bij aanvang van elke deelmodule een plan van aanpak voor het betreffende onderdeel van ‘professioneel werken’. 
De bewijsstukken verzamelt de student in een portfolio. Aan het eind van de module schrijft de student een zelfevaluatie over het verloop van de (deel)module en de inhoud van het portfolio en met een terugblik op het plan van aanpak. Elke deelcompetentie wordt afgetoetst middels een competentie gericht interview (CGI), waarvoor het portfolio als input dient.

In BB Course 'Module 8 - Werkplekleren als toegepast psycholoog' vindt de student de studiehandleiding en uitgebreide informatie over de cursus, de leeruitkomsten, de begeleiding op de werkplek en vanuit de opleiding, de op te leveren producten, voorbeelden van bewijsstukken en de manier van toetsten.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Sociale Studies