Vak: Majorstage Voeding en Zorg credits: 30

Vakcode
VDVH14VZM
Naam
Majorstage Voeding en Zorg
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Vedder
Werkvormen
 • Intervisie
 • Stage, werk
 • Werkcollege
Toetsen
 • CGI - Overige toetsing

Leeruitkomsten


Vakinhoudelijk handelen
 1. De student voert volgens een methodische aanpak (de heuristiek) de diëtistische behandeling van A-Z uit (1.6-1.8);
 2. De student begeleidt cliënten bij het maken van geïnformeerde keuzes en biedt ondersteuning bij zelfmanagement (1.9);
 3. De student ontwikkelt/reviseert een voorlichting voor een groep leken (patiënten, cliënten, consumenten, klanten) en voert deze uit (1.2);
 4. De student adviseert een groep professionals over een relevante voedingskundige vraagstelling (afkomstig uit de praktijk) volgens de richtlijnen voor evidence based handelen (1.14);
 5. De student ontwerpt in afstemming met andere relevante professionals een gezamenlijk beroepsproduct (behandeling, interventie, product, dienst) (IPE).

Communicatie
         1. De student communiceert - zowel schriftelijk als mondeling - helder, eenduidig en correct (2.1);
         2.  De student toont aan adequaat om te gaan met het geven en ontvangen van feedback (2.1).
 

Professionaliteit

 1.  De student integreert kennis en cultuursensitieve vaardigheden in het handelen en de communicatie in de professionele omgeving (C2);
 2.  De student reflecteert op het eigen handelen en dat van anderen zoals cliënten, klanten, begeleiders, collega’s, andere professionals en zakelijke partners (2.21);
 3. De student demonstreert een kritische grondhouding ten aanzien van het eigen vakgebied en de beroepspraktijk, verwoordt haar mening en vertaalt deze naar alternatieven (2.21, 2.22);
 4. De student neemt verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening en laat in de stage zelfstandigheid, initiatief en flexibiliteit zien (2.18).

Management en organisatie.

 1.  De student (ontwikkelt), analyseert en waardeert een deel van het beleid van de organisatie en stelt deze eventueel bij (2.14);
 2.  De student (ontwikkelt), analyseert en waardeert een deel van de kwaliteitszorg van de organisatie en stelt deze eventueel bij (2.17).
Ondernemerschap en Marketing

        1. De student toont aan dat zij op een correcte wijze het netwerk van de opdrachtgever kan inzetten,  benutten en eventueel uitbreiden ten behoeve van het realiseren              van producten of diensten (2.9). 


Het staat studenten vrij om aanvullende activiteiten die niet onder de leeruitkomsten van de gekozen majorstage vallen, vooraf toe te voegen aan het leerplan. De bijbehorende leeruitkomsten worden dan ook toegevoegd aan het beoordelingsformulier en e.e.a. wordt dus ook meegenomen in de beoordeling.

Inhoud

Oefenen in het toekomstige beroep met als doel ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar. De student behandelt en begeleidt patiënten/cliënten volgens een op maat gemaakt behandelplan.
Uitvoering stage, verslag (inclusief ontwikkelde materialen) en verdediging in verslag.

Opmerking:
Studenten mogen niet zonder toestemming van het stagebureau zelf stageadressen benaderen. De procedure voor toewijzing van stageplaatsen staat op de course Majorstage.
De student heeft recht op 2 kansen per studiejaar. Wanneer de student een mogelijkheid wordt geboden om bij een stageadres te solliciteren en de student weigert te solliciteren, dan geldt dit als één kans. Dit geldt voor alle stageadressen binnen Nederland. Wanneer de student de wens heeft uitgesproken in het buitenland stage te willen lopen, geldt hetzelfde voor de stageadressen in het buitenland.

Toetsing
De procedure voor het beoordelen van de student bestaat uit drie opeenvolgende stappen.
1. Beoordeling stage door praktijkbegeleider en docentbegeleider
    a. Voldoende: door naar stap 2
    b. Onvoldoende: stage herkansen
2. Controle voldoen aan leeruitkomsten in reflectie en bewijsmaterialen door onafhankelijk beoordelaar.
    a. Voldoende: door naar stap 3
    b. Onvoldoende: reflectie en/of bewijsmaterialen herkansen, CGI (Criterium Gericht Interview) wordt feedbackgesprek
3. Controle voldoen aan leeruitkomsten in CGI.
    a. Voldoende: stage is afgerond 
    b. Onvoldoende: CGI herkansen
   
Instapvoorwaarden
Voor aanvang van de studieonderdelen van jaar 4 (bachelorscriptie en majorstage) dient de student jaar 2 en blok 3.1 en 3.2 te hebben afgerond, met uitzondering van 2 keuzemodules en 1 ander studieonderdeel. De student moet dus minstens 74 EC's in de hoofdfase van de opleiding Voeding en Dietetiek hebben behaald. Het ontbrekende studieonderdeel dient voor aanvang van het opvolgende studieonderdeel (majorstage of bachelorscriptie) te zijn behaald. Dit laatste geldt niet voor de keuzemodules.
Indien de student wil starten met een majorstage Voeding en Zorg, mag het ontbrekende studieonderdeel niet de interne stage (VDVB17IST) zijn.


Indien de student dit studieonderdeel in het buitenland doet gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
-           één van de keuzemodules in jaar 2 of 3 dient de keuzemodule Crossing Borders (VDVB20KCB) te zijn.
-           student dient een schriftelijk verzoek in bij de SLB-er waarin hij/zij motiveert waarom hij/zij dit studieonderdeel in het buitenland wil doen en waarom hij/ zij meent hiervoor geschikt te zijn.
-           de SLB-er overlegt met de student of dit studieonderdeel in het buitenland past in zijn / haar situatie.

Combi traject met bachelorscriptie
Studenten hebben de mogelijkheid de majorstage en de bachelorscriptie op één praktijkadres te combineren. De tijd wordt verdeeld over beide studieonderdelen. De planning gaat in overleg. De student schrijft de bachelorscriptie eventueel alleen. De beoordeling van beide onderdelen is hetzelfde als in de situatie dat de studieonderdelen achtereenvolgens worden doorlopen.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Academie voor Gezondheidsstudies