Vak: Financial Accounting 1 credits: 5

Vakcode
ACVH17FA1A
Naam
Financial Accounting 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.A.H. Tiesma-Grubben
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Financial Accounting 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Met betrekking tot boekhouden:
 • De student is in staat om de inrichting en structuur van de (geautomatiseerde) comptabele verwerking van consolidaties van concerns en de comptabele verwerking van waarderingsmethoden van deelnemingen te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren. Niveau 2.
 • De student is in staat om de inrichting en structuur van de comptabele verwerking van de verschillen tussen commerciële en fiscale jaarrekeningen te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren. Niveau 2. 
Met betrekking tot financial accounting:
 • De student is in staat om te beschrijven welke rol het institutioneel kader, bestaande uit relevante wet- en regelgeving en de rol en verantwoordelijkheden van relevante actoren, heeft bij de totstandkoming en toepassing van de verslaggeving op basis van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften en IFRS. Niveau 2.
 • De student is in staat om de uitgangspunten van de financiële verslaggeving toe te passen en te beoordelen, waaronder de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de onderscheiden posten van de balans en winst- en verliesrekening, zoals neergelegd in de Nederlandse wetgeving en de conceptuele raamwerken van de RJ en IASB. Niveau 2.
 • De student is in staat om de doelstelling en inhoud van de voor de financiële verslaggeving relevante waardebegrippen, waaronder begrippen die voortkomen uit de financieringstheorie, te doorgronden en toe te passen. Niveau 2.
 • De student is in staat om te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een naamloze of besloten vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de normen zoals deze zijn begrepen in de Nederlandse wetgeving inzake de jaarrekening en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor grote en middelgrote rechtspersonen. Niveau 2.
 • De student is in staat om in bijzondere situaties zoals onderhanden projecten, latente belastingen en overnames, verschillende alternatieven m.b.t. de verantwoording van transacties en gebeurtenissen af te wegen en hierover te adviseren. Niveau 2.

Inhoud

Het vakgebied Financial Accounting of Externe Verslaggeving houdt zich primair bezig met de verschaffing van financiële informatie aan stakeholders. De accountant speelt een belangrijke rol bij de controle, beoordeling of het samenstellen van de jaarrekening dan wel bij de advisering hierover. De accountant dient kennis en inzicht te hebben in de functies van externe verslaggeving in het maatschappelijke verkeer, de oordeelsvorming van stakeholders, het institutionele kader, de uitgangspunten die aan een jaarrekening ten grondslag liggen, de relevante waardebegrippen, het jaarrekeningenbeleid en de jaarrekeningen analyse.
 
De student leert welke regelgeving in Nederland van toepassing is met betrekking tot de externe verslaggeving van een onderneming. De student leert aan welke eisen een jaarrekening en het bestuursverslag moeten voldoen op grond van het Burgerlijk wetboek 2, Titel 9 en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De student leert de regelgeving toe te passen door vanuit de interne boekhouding van een onderneming de jaarrekening op te stellen die voldoet aan de Nederlandse regelgeving.
 
In dit onderdeel worden de volgende onderwerpen van Financial Accounting behandeld:
 • waarderingsgrondslagen (historische kosten en actuele waarde);
 • bijzondere waardevermindering van vaste activa;
 • stelselwijziging, schattingswijziging, foutenherstel;
 • onderhanden projecten in opdracht van derden;
 • waardering van deelnemingen;
 • consolidatie;
 • fusie en overname van ondernemingen;
 • de verwerking van de vennootschapsbelasting in de jaarrekening.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance