Vak: Financial Accounting 2 credits: 5

Vakcode
ACVH18FA2A
Naam
Financial Accounting 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.A.H. Tiesma-Grubben
Werkvormen
 • Opdracht
 • Werkcollege
Toetsen
 • Financial Accounting 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 
 1. De student is in staat om vanuit de theorie de functies te verklaren die de externe verslaggeving in het maatschappelijk verkeer vervult, waaronder het afleggen van verantwoording en het ondersteunen van beslissingen. Niveau 3.
 2. De student is in staat uit te leggen op welke wijze aandeelhouders en kredietverschaffers hun oordeel vormen over de jaarrekening van een onderneming ten behoeve van het nemen van beslissingen van economische aard. Niveau 1.
 3. De student is in staat om de uitgangspunten van de financiële verslaggeving toe te passen en te beoordelen, waaronder de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de onderscheiden posten van de balans en winst- en verliesrekening, zoals neergelegd in de Nederlandse wetgeving en de conceptuele raamwerken van de RJ en IASB. Niveau 2.
 4. De student is in staat om de aanvaardbaarheid van de belangrijkste schattingselementen in de financiële verslaggeving te beoordelen. Niveau 2.
 5. De student is in staat om de toelichting als onderdeel van de jaarrekening te beoordelen op juistheid en toereikendheid met inachtneming van de wet- en regelgeving.  Niveau 2.
 6. De student is in staat om te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een naamloze of besloten vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de normen zoals deze zijn begrepen in de Nederlandse wetgeving inzake de jaarrekening en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor grote en middelgrote rechtspersonen. Niveau 2.
 7. De student is in staat te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een beursgenoteerde vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de van toepassing zijnde International Financial Reporting Standards (IFRS) van de International Accounting Standards Board (IASB). Niveau 1.
 8. De student is in staat de regels van kapitaalbescherming uit te leggen en te beoordelen of deze regels op de juiste wijze zijn toegepast in een jaarrekening van een naamloze en besloten vennootschap. Niveau 1.
 9. De student is in staat om in bijzondere situaties zoals onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten, latente belastingen en overnames, verschillende alternatieven m.b.t. de verantwoording van transacties en gebeurtenissen af te wegen en hierover te adviseren. Niveau 2.
 10. De student is in staat om de doelstellingen en gevolgen van het jaarrekeningenbeleid van de ondernemingsleiding zoals earnings management en off balance financiering te benoemen en te betrekken in de oordeelsvorming over de jaarverslaggeving. Niveau 2.
 11. De student is in staat om met gebruikmaking van ratio-analyse een jaarrekening te analyseren om risico’s vanuit het gezichtspunt van een aandeelhouder of kredietverschaffer te benoemen en daarover te rapporteren aan de ondernemingsleiding. Niveau 2.
 12. De student is in staat te schetsen wat de financiële verantwoording van bijzondere bedrijfstakken, waaronder financiële instellingen, woningcorporaties en overheidsorganisaties, onderscheidt van die van andere ondernemingen. Niveau 1.
 13. De student is in staat het bestuursverslag, waaronder niet-financiële informatie, te beoordelen op juistheid en toereikendheid met inachtneming van wet- en regelgeving en in het licht van de informatiebehoeften van stakeholders. Niveau 2.
 14. De student is in staat de comptabele aspecten van transacties en gebeurtenissen te doorgronden en te vertalen in journaalposten. Niveau 3
 15. De student is in staat om een overzicht te geven van de relevante normen voor geïntegreerde verslaggeving van organisaties en het daarvoor geldende raamwerk. Niveau 1

Inhoud

Financial Accounting 2 is een vervolg op het vak Financial Accounting 1 van jaar 2.
Uitgangspunt zijn de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften Dutch-GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving). Van de behandelde onderwerpen moet je de belangrijkste verschillen met de International Financial Reporting Standards (IFRS) kennen en kunnen toepassen.
Het vak Financial Accounting 2 is vooral gericht op de jaarrekening van de middelgrote en grote NV en BV, maar je leert ook wat de verschillen zijn met financiële verantwoordingen van bijzondere bedrijfstakken zoals overheidsorganisaties en andere organisaties zonder winststreven.  

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance