Vak: Basiskennis, ontwikkeling en educatie credits: 5

Vakcode
PEDA21BAS
Naam
Basiskennis, ontwikkeling en educatie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M. Dijk
Werkvormen
Toetsen
 • Basiskennis, ontwikkeling en educatie 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum
 • Basiskennis, ontwikkeling en educatie 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten BAS1

 • De student heeft kennis van professioneel observeren, kan de verschillen tussen enkele observatiemethodes benoemen en heeft kennis van de wijze waarop een observatiemethode ingezet wordt
 • De student heeft kennis van visies op ontwikkeling en ontwikkelingsstimulering/onderwijs 0- tot 12-jarigen
 • De student heeft kennis van pedagogisch klimaat, pedagogiek, het aansluiten bij de belevingswereld van 0- tot 12-jarigen en van talentgericht werken
 • De student heeft kennis van ontwikkelingsdoelen, kern- en tussendoelen t.b.v. het werken met jonge kinderen en van de uitgangspunten van een aantal VVE-programma’s
 • De student kan uitleggen hoe spelend leren en leren spelen ontwikkeld kan worden en hoe de didactiek hierbij ingezet kan worden
 • De student heeft kennis omtrent het creëren een rijke leeromgeving en kent de wettelijke kaders ten aanzien van de inrichting van de ruimte

Leeruitkomsten BAS2

 • De student kan de verschillende ontwikkelingsgebieden ( sociaalemotioneel, cognitief, taal) waarop 0- tot 12-jarigen zich ontwikkelen benoemen en onderscheiden.
 • De student kan opvallendheden in de ontwikkeling/het gedrag van 0- tot 12-jarigen herkennen en benoemen en kan benoemen of en welke ondersteuning kan worden geboden bij opvallendheden in de ontwikkeling/het gedrag van deze kinderen.

Inhoud

BAS1
In de cursus BAS1 leer je op een systematische manier te kijken naar je eigen handelen en naar het handelen van je collega’s in de dagelijkse praktijk. Verschillende manieren om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren komen aan bod, daarbij wordt onder meer ingegaan op: observeren van kinderen en beroepskrachten, spel & spelbegeleiding en het werken met doelen & activiteitenaanbod.
Voor veel studenten zijn dit bekende onderwerpen waar een verdiepingsslag in gemaakt wordt ...
... zowel door de stof op een hoger niveau te behandelen dan in het MBO;
... als door achtergrondinformatie, bv. over pedagogische visies en over methodisch & opbrengstgericht werken;
... als door praktijkopdrachten die telkens een vertaalslag vragen van theorie naar praktijk.
De ervaring leert dat studenten zich hierdoor vaker gaan afvragen waarom zaken op het werk op een bepaalde manier aangepakt worden en dat zij handvatten krijgen om hun rol als PEP, voortrekker op de werkvloer, gestalte te geven. Dit geeft verdieping in het werk en meer kwaliteit op de werkvloer.

BAS2
Per ontwikkelingsfase kunnen op het gebied van de emotionele, sociale, cognitieve en taalontwikkeling  uitspraken gedaan worden over de manier waarop deze ontwikkeling verloopt. Om kinderen goed te kunnen begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren moet je kennis hebben van ontwikkelingspsychologische theorieën en begrippen.
In deze module leer je onder andere de mijlpalen vanuit de ontwikkelingspsychologie van (jonge) kinderen te herkennen. Je kunt verbanden aanwijzen tussen het handelen van het kind en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

School(s)

 • Pedagogische Academie