Vak: Strategic Management credits: 5

Vakcode
FEVB21SMA1A
Naam
Strategic Management
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Mennes
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Hoorcollege
 • Opdracht
 • Simulatie
Toetsen
 • Strategisch Management - Opdracht

Leeruitkomsten

Leerdoelen (Learning outcomes)    
 1. De student beoordeelt de strategische situatie van een mondiaal opererende organisatie o.b.v. een micro, meso en macro analyse.
 2. De student ontwikkelt een strategisch plan van een mondiaal opererende organisatie op basis van een beschrijving van de gewenste toekomstige situatie.
 3. De student evalueert tactische en operationele beslissingen o.b.v. het opgestelde strategisch plan.
 4. De student analyseert de rol van leiderschap bij het opstellen en uitvoeren van een strategie van een mondiaal opererende organisatie .
 5. De student legt uit wat de rol van de organisatiecultuur is bij het opstellen en uitvoeren van een strategie van een mondiaal opererende organisatie en past kennis betreffende verandering van organisatiecultuur toe.
 6. De student beoordeelt de structuur van een mondiaal opererende organisatie in relatie tot het gekozen strategisch plan.

Inhoud

Hoe kan een organisatie haar voortbestaan het beste veilig kan stellen in een voortdurend veranderende omgeving waarin bijvoorbeeld globalisering, marktwerking, branchevervaging, nieuwe toetreders en nieuwe technologieën een belangrijke rol spelen?

Eén van de succesfactoren van organisaties is dat de stakeholders doordrongen zijn van een praktische, herkenbare visie waar de organisatie op koerst en de daarop gebaseerde doelstellingen en strategieën die de organisatie voor ogen heeft. Om goed te blijven functioneren is het niet alleen noodzakelijk om naar de dagelijkse gang van zaken, maar vooral ook naar de toekomst te kijken. Succesvolle organisaties evalueren hun activiteiten doorlopend om op grond daarvan strategische beslissingen te kunnen nemen. Die beslissingen hebben veelal betrekking op het zoeken naar manieren om toegevoegde waarde te creëren.

Er is een steeds grotere rol weggelegd bij de financiële professional in het formuleren, meten en evalueren van de organisatiestrategie. Je kunt hierbij denken aan het analyseren van data, het beoordelen van prestaties, het onderbouwen van strategische keuzes en het ontwerpen van management control systemen om de strategie te realiseren. 

Bij het studieonderdeel Strategisch Management ontwikkel je op basis van interne en externe analyses een strategisch plan. Je neemt uitgaande van het opgestelde strategische plan tactische en operationele beslissingen in een fictieve veranderende internationale context waarbij je rekening moet houden met het belang van duurzaamheid, cultuur, leiderschap en organisatiestructuur. Je onderbouwt je keuzes en legt verantwoording af over de resultaten.

 

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance